Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Юридическа правоспособност

Учебник / Помагало © 2019 ∙ Атанас Атанасов • ISBN 978-619-7394-09-2 С безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
24.00 лв.
Σ

Материя

Съдоустройствено право
Основи на гражданския процес
Основи на наказателния процес
Азбучен указател (А-Я)

     

Обем

40 теми
250 страници

Четвърто издание

1 юли 2019 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Най-добра подготовка за изпита

Помагалото по Юридическа правоспособност е фокусиран източник за подготовка, специално създаден с оглед на целите, формата и изискванията за практическия изпит.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Организация на съдебната власт 1 • Съдебна власт11 Конституционни основи на съдебната власт. Закон за съдебната власт – основни положения. 2 • Съдилища18 Структура и функции на съдилищата по Закона за съдебната власт. Триинстанционно и двуинстанционно съдебно производство. 3 • Прокуратура и следствие24 Структура и функции на прокуратурата и следствените служби. Правомощия на прокурора по отношение на органите на досъдебното производство. 4 • Висш съдебен съвет30 Правен статут, състав и правомощия на Висшия съдебен съвет. 5 • Съдии, прокурори и следователи36 Статут на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарна отговорност. 6 • Съдии по вписванията и нотариуси43 Съдии по вписванията – статут и правомощия. Нотариус – статут и правомощия. 7 • Съдебни изпълнители50 Държавни и частни съдебни изпълнители – статут и правомощия. 8 • Администрация на съдебната власт57 Понятие. Структура. Функции и организация на работата на специализираната администрация. Регистратура, съдебни секретари, деловодство. Деловодни книги. Достъп на гражданите до преписките и делата. 9 • Адвокатура63 Статут на адвокатурата. Права и задължения на адвоката. Граждански производства 10 • Иск71 Предявяване на иск. Действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на исковата молба. 11 • Администриране на гражданското дело76 Действия по администриране на исковата молба и гражданското дело от администрацията в съдилищата. 12 • Съдебно заседание по граждански дела80 Роля на съда, участие на страните, участие на прокурора. Ход на съдебното заседание. Протокол от съдебно заседание. 13 • Доказване по граждански дела87 Действия на съда и страните по събиране на доказателства. 14 • Решаване на гражданските дела92 Видове съдебни актове – форма и съдържание. Заседание по произнасяне. 15 • Обжалване на първоинстанционните актове97 Обжалване на актовете на първоинстанционния съд, действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото от администрацията в съдилищата. 16 • Правомощия на въззивната инстанция102 Правомощия на въззивния състав при нищожност, недопустимост и неправилност на първоинстанционното решение. Решение на въззивния съд. 17 • Касационно обжалване по граждански дела106 Касационна жалба и касационни основания. Действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото. 18 • Правомощия на касационната инстанция112 Проверка за редовност и допустимост на касационната жалба. Допускане до касационно обжалване. Контролно-отменителни правомощия. 19 • Отмяна на влезли в сила решения по граждански дела116 Процесуална характеристика. Основания за отмяна. Действия на страните и съда в производството по подаване и разглеждане на молбата за отмяна. Компетентен съд и правомощия. 20 • Брачни дела и дела за гражданско състояние 120 Особености във функциите и актовете на съда в производствата по брачни дела и по дела за гражданско състояние. 21 • Съдебна делба 126 Особености във функциите и актовете на съда в производствата за съдебна делба. 22 • Изпълнителен лист. Заповедно производство130 Издаване на изпълнителен лист – изпълнителни основания, производство по издаване на изпълнителния лист. Заповедно производство. 23 • Принудително изпълнение138 Започване, спиране и прекратяване на изпълнението. Защита срещу изпълнението. 24 • Администриране на изпълнителните дела145 Администриране на изпълнителните дела при държавен съдебен изпълнител – образуване, администриране и приключване на производството. Вдигане на обезпечителни мерки. 25 • Изпълнителни способи148 Понятие и видове изпълнителни способи. Действия на страните и съдебния изпълнител при различните видове изпълнителни способи. Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми. 26 • Вписване на актове156 Понятие. Актове, подлежащи на вписване в службите по вписванията към районните съдилища. Действия на съдията по вписванията. Администриране на делата по вписванията, деловодни книги и нотариални дела. Наказателно производство 27 • Досъдебно производство161 Образуване на досъдебно производство. Отказ за образуване и обжалване. Привличане на обвиняем. Определяне на мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Форма и съдържание на актовете за образуване на производството, привличането и определянето на мерки за процесуална принуда. 28 • Разследване и доказване169 Провеждане на разследване. Доказване, способи на доказване, доказателствени средства. Протоколи за действия по разследването – форма и съдържание. Предявяване на разследването. 29 • Действия на прокурора след завършване на разследването175 Правомощия на прокурора. Съдебен контрол. 30 • Образуване на съдебното производство 181 Образуване на съдебно производство пред първата инстанция. Действия и актове на съдията-докладчик. Насрочване на делото. Администриране на внесения обвинителен акт или тъжба от администрацията на съдилищата. 31 • Съдебно заседание по наказателни дела185 Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Действия по даване ход на делото. Отлагане на делото. 32 • Съдебно следствие192 Понятие и ред на провеждане и приключване на съдебното следствие. Приключване на съдебното следствие. Съдебни прения и последна дума на подсъдимия. 33 • Решаване на наказателните дела198 Заседание за произнасяне. Актове на съда – форма и съдържание. 34 • Прекратяване на производството по наказателни дела204 Прекратяване на наказателното производство. Прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и от съда. 35 • Особени правила210 Споразумение за решаване на делото в досъдебното и съдебното производство. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Ускоряване на наказателното производство. 36 • Съкратено съдебно следствие 217 Понятие. Предварително изслушване на страните. Ход на съкратеното съдебно следствие. 37 • Незабавни и бързи наказателни производства221 Образуване и разглеждане. Актове на съда. 38 • Въззивно производство по наказателни дела226 Съдебно производство пред въззивната инстанция. Администриране на жалбите и протестите срещу постановените актове на първоинстанционния съд. Разглеждане на делото. Актове на съда. 39 • Касационно производство по наказателни дела236 Обща характеристика. Касационни основания. Правомощия на въззивния съд и администриране на жалбите. Правомощия на касационната инстанция. 40 • Привеждане в изпълнение243 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Производства по дела за влезлите в сила съдебни актове – действия на администрацията в съдилищата. Поръчайте учебника  

Единен и фокусиран източник

Помагалото "Юридическа правоспособност" съдържа всичко необходимо за успешно полагане на изпита.

Структурата на съдържанието следва плътно актуалния конспект, а изложението е организирано около същността и взаимовръзката на релевантните правни институти.

Обемът на отделните теми е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и постигането на пълнота на изложението.

Разгледайте:

Тема 1.
Съдебна власт ↗

Бързо и лесно усвояване

Систематиката на изложението стои в основата на специално разработено оформление, което е новаторско за българската правна литература. То прави ефективното усвояване на материята по-бързо и лесно.

Заглавията и подзаглавията отразяват систематиката и вътрешната логика на правните институти.

Законовият текст е обособен по начин, който позволява фокусиране върху относимите норми по всяка тема.

Визуални акценти отделят най-важното теоретично съдържание в система от карета, точки и списъци.

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална електронна услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

1 юли 2019 г. 28 януари 2019 г. 8 ноември 2018 г. 17 май 2018 г. 18 януари 2018 г. 13 ноември 2017 г. 2 септември 2017 г. 1 август 2017 г. 4 април 2017 г. 10 октомври 2016 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването ù, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Юридическа правоспособност

Четвърто издание © 2019

Цена 24.00

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за помагалото или за изпита, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram