Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация на Юридическа правоспособност (III/2018)

ноември 2018 г. Резюме Александра Атанасова

Към помагалото

Новата актуализация на помагалото "Юридическа правоспособност" представя релевантните за материята на изпита промени в съдоустройственото, гражданското и наказателното процесуално законодателство за периода от 17 май 2018 г. до 8 ноември 2018 г.

2 • Съдилища

Актуализирана е разпоредбата на чл. 132 АПК по отношение подсъдността на оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, издадени при упражняване на конституционните им правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление.

5 • Съдии, прокурори и следователи

Уредено изрично е задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат.

10 • Иск

Отразено е допълнението в чл. 126 ГПК, касаещо прекратяването на висящ процес по дела по частичен иск.

31 • Съдебно заседание по наказателни дела

С Решение № 14-2018 КС (Обн. ДВ бр. 87 от 2018 г.) е обявена за противоконституционна част от разпоредбата на чл. 247в ал. 1, т. 3 НПК:

Член 247в НПК

(1)Разпоредителното заседание се отлага, когато не се яви:

1. прокурорът;

2. подсъдимият, ако явяването му е задължително, освен в случаите по чл. 269, ал. 3;

3. защитникът – в случаите по чл. 94, ал. 1.

(…)

34 • Прекратяване на производството по наказателни дела

Прецизирано е съдържанието по отношение на прекратяване на съдебното производство в стадия „Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание“.

38 • Въззивно производство по наказателни дела

Въведени са нови правомощия на въззивния съд при изменение на присъдата по наказателни дела по отношение на административното наказване.

39 • Касационно производство по наказателни дела

С Решение № 14-2018 КС (Обн. ДВ бр. 87 от 2018 г.) е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 351, ал. 2 НПК.

Член 351 НПК

(…)

(2)С касационната жалба и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

Х