Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация на Юридическа правоспособност (Януари 2018)

18 януари 2018 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Уважаеми колеги,
Изпратихме на всички наши читатели кратка актуализация с относимите промени в съдоустройственото и процесуалното законодателство в периода от 13 ноември 2017 г. до 18 януари 2018 г.

22 • Изпълнителен лист. Заповедно производство

Промяната касае допълнение в основанията за издаване на заповед за незабавно изпълнение:

Член 417 ГПК

Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;

2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението – относно предаването на заложени вещи;

5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;

7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения;

9. акт за начет;

10. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

Напомняме Ви, че за да е напълно актуално Вашето издание е необходимо да вземете предвид и есенната актуализация, касаеща реформите в двата основни процесуални закона: Граждански процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуален кодекс (НПК).

Желаем Ви успешно представяне!

Х