Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Публичноправни науки

Учебник © 2022 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-32-0 Доставка от 19 октомври
40.00 лв.
Σ

Материя

Конституционно право
Административно право и процес
Финансово право
Данъчно право

     

Обем

59 теми (по новия конспект)
668 страници

Десето издание

10 ноември 2022 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Един източник за отлична подготовка

Създаден специално за държавния изпит, учебникът "Публичноправни науки" обединява всички необходими знания за успешна подготовка и отлично представяне.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание I. Конституционно право 1 • Българският конституционализъм15 Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. 2 • Конституция24 Учение за Конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 3 • Политическа система38 Конституционни основи на политическата система. Конституционноправен статус на политическите партии. 4 • Държавно управление и държавно устройство48 Формa на държавно управление и държавно устройство. 5 • Народен суверенитет. Разделение на властите55 Принципите на народния суверенитет и разделението на властите. 6 • Държавната власт61 Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт. Пряко и представително управление. 7 • Икономическа система69 Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост. 8 • Гражданство76 Конституционен статус на гражданите. Принципи. Правен режим на българското гражданство. 9 • Основни права89 Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина. 10 • Политически права105 Основни политически права на гражданите. Условия и правен ред за реализация. Гаранции. 11 • Избирателна система110 Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България. 12 • Парламентаризъм. Народно събрание123 Парламентаризъм – възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. 13 • Организация и дейност на Народното събрание128 Народното събрание според Конституцията от 1991 г. Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постоянни и временни комисии. 14 • Законодателна дейност и парламентарен контрол145 Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание. Парламентарен контрол – същност, форми и процедури. 15 • Президент157 Характеристика на президентската институция. Избор, правомощия и актове, отговорност. 16 • Министерски съвет171 Конституционна уредба на Министерски съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове – индивидуална, колективна. Служебно правителство. 17 • Съдебна власт183 Обща характеристика. Конституционни принципи на организация и дейност на съдебната власт. 18 • Органи и система на съдебната власт194 Обща характеристика. Система на съдилищата. Прокуратура и следствие. Управление на съдебната власт. Статут на съдиите, прокурорите и следователите. 19 • Конституционен съд214 Характеристика на Конституционния съд. Образуване, правомощия, процедури и актове. 20 • Омбудсман227 Омбудсман – избор, правно положение, правомощия. Национален превантивен механизъм. II. Административно право и процес 21 • Изпълнителна дейност239 Понятие, същност и правна характеристика. Организация и осъществяване на изпълнителната дейност. Принципи на изпълнителната власт. 22 • Субекти на административното право247 Административноправен статус на гражданите и на организациите на гражданите. Органи на изпълнителната власт. Понятие и видове. Централни органи на изпълнителната власт. 23 • Териториално деление и администрация263 Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт. 24 • Общински съвет. Кмет. Областен управител268 Общински съвет – конституиране, вътрешна организация, компетентност и актове. Кмет – избор, компетентност и актове. Областен управител – назначаване, компетентност и актове. 25 • Администрация и държавна служба277 Администрация на изпълнителната власт. Държавна служба. Статус на държавния служител. 26 • Административен акт288 Административен акт – понятие, видове и действие. Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие. Условия за законосъобразност на административните актове. Недействителност на административния акт – понятие и видове. Административният договор и споразумението по АПК. Сключване и недействителност. 27 • Изпълнение на административноправни задължения311 Понятие. Източници на административноправни задължения. Изискуемост. Особености на изпълнението. 28 • Способи за контрол върху изпълнителната дейност318 Способи за обезпечаване на законосъобразност и правилност в изпълнителната дейност. Обществен контрол върху дейността на администрацията – достъп до обществена информация. 29 • Административен контрол и надзор върху изпълнителната дейност328 Административен контрол – понятие и видове. Прокурорски и правораздавателен надзор върху изпълнителната дейност. 30 • Административна принуда340 Административна принуда – понятие и видове. Принудителни административни мерки. Административнoнаказателна отговорност – обща характеристика. Административно нарушение и административно наказание. 31 • Административен процес354 Понятие, предмет и обхват. Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни. 32 • Производство по издаване на административни актове367 Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи административни актове. Издаване на нормативни административни актове. 33 • Оспорване на административните актове по административен ред381 Обща характеристика. Образуване на производството. Разглеждане и произнасяне по преписката. 34 • Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция394 Съдебно оспорване на индивидуални административни актове. Съдебно оспорване на общи административни актове. Съдебно оспорване на нормативни административни актове. 35 • Касационно производство. Особени съдебни производства411 Касационно производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела. Производства за обезщетения. Други съдебни производства. 36 • Производство по изпълнение436 Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела. 37 • Административнонаказателен процес451 Предмет, обхват, принципи, субекти. 38 • Производство по налагане на административни наказания457 Образуване на административнонаказателно производство. Административнонаказаващи органи. Издаване на наказателно постановление. 39 • Оспорване на наказателните постановления466 Съдебен контрол върху наказателните постановления. Оспорване пред районния съд. Касационно оспорване пред административния съд. Възобновяване на административнонаказателните производства. 40 • Изпълнение на административните наказания476 Изпълнение на наказателните постановления и решения на съда. III. Финансово и данъчно право 41 • Финансови актове483 Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове. 42 • Финансови вземания488 Финансови вземания и финансови задължения. Публични вземания. Системи и производства за определяне на размера на публичните вземания. 43 • Изпълнение на държавните публични вземания494 Доброволно изпълнение. Принудително изпълнение. Отсрочване и разсрочване. Обезпечаване на публичните вземания. 44 • Погасяване на публичните вземания506 Способи за погасяване на държавните публични вземания. Финансова амнистия. Опрощаване. Прихващане. Давностни и преклузивни срокове. 45 • Финансов контрол в публичния сектор510 Понятие за финансов контрол. Вътрешен и външен финансов контрол. Превантивен финансов контрол. 46 • Имуществена отчетническа отговорност519 Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност. 47 • Държавен бюджет530 Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статус, правомощия и актове на Сметната палата. 48 • Данъци и такси540 Поява, същност и функции на данъците и таксите. Видове данъци и такси. Правна характеристика на данъците и таксите. 49 • Приходна администрация551 Понятие. Национална агенция за приходите (НАП). Органи по приходите – понятие, компетентност, видове. 50 • Данък върху доходите на физическите лица. Корпоративен данък555 Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. 51 • Местни данъци564 Правен режим на местните данъци. 52 • Данък върху добавената стойност. Акцизи571 Правен режим на данъка върху добавената стойност (ДДС). Правен режим на акцизите. 53 • Данъчен процес583 Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. 54 • Данъчни нарушения и престъпления591 Данъчни нарушения и престъпления. Производство по установяване на данъчните нарушения. Санкции. 55 • Международно данъчно облагане594 Понятие. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 56 • Правен режим на митата598 Правен режим на митата. Митническо задължение. Произход на стоките и тарифно класиране. Митнически режими. 57 • Българска народна банка605 Правен режим на Българската народна банка (БНБ). Място на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ. 58 • Банков надзор609 Понятие и видове. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните експозиции. 59 • Валутен режим614 Валутно законодателство. Валутен режим. Предметен обхват. Местни и чуждестранни лица. Валутен контрол. Поръчайте учебника  

Всичко необходимо на едно място

Съдържанието на учебника следва материала за държавния изпит по публичноправни науки.

Необходимата теоретична основа, актуалната нормативна уредба и релевантната съдебна практика формират пълно, последователно и систематично изложение.

Ясният академичен стил ще Ви даде увереност, целенасоченост и ритъм при подготовката.

Разгледайте:

Тема 1.
Българският конституционализъм ↗

Стройна система от знания

Съдържанието на всяка тема представлява систематизация на основополагащи знания за публичноправната материя.

Системният подход придава последователност и приемственост между отделните теми. Той осигурява цялостно и задълбочено разбиране на разгледаните институти на публичното право.

Специалното оформление подчертава структурата на темите.

Заглавията и подзаглавията пресъздават взаимовръзката между отделните правни институти.

Съвремие и класика

Изложението е изградено след внимателен анализ и прецизен синтез на съвременните и класическите извори по конституционно, административно, финансово и данъчно право.

При написването на учебника са използвани 77 доктринални източници и над 500+ решения на Конституционния съд и Върховния административен съд.

Разгледаните правни явления са поставени в техния исторически, социален и културен контекст. Това осигурява по-задълбочено разбиране на материала.

Актуализация®

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

За да се ползвате от най-актуалните знания по публичноправни науки, изготвяме и изпращаме по e-mail онлайн актуализации на отделните теми в продължение на 2 години от поръчката на учебника.

Десетото издание на учебника е актуално към 10 ноември 2022 г.

17 ноември 2022 г. 6 октомври 2021 г. 5 ноември 2020 г. 13 май 2020 г. 26 август 2019 г. 14 март 2019 г. 29 октомври 2018 г. 13 август 2018 г. 5 април 2018 г. 17 ноември 2017 г. 14 май 2017 г. 27 април 2017 г. 17 април 2017 г. 17 ноември 2016 г. 20 май 2016 г. 20 ноември 2015 г. 5 ноември 2015 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването ù, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Публичноправни науки

Учебник за държавен изпит

Цена 40 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram