Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Публичноправни науки

Учебник © 2019 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-11-5 Доставка от 19 октомври
33.00 лв.
Σ

Материя

Конституционно право
Административно право и процес
Финансово право
Данъчно право

     

Обем

59 теми
548 страници

Седмо издание

2 септември 2019 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Един източник за отлична подготовка

Създаден специално за държавния изпит, учебникът "Публичноправни науки" обединява всички необходими знания за успешна подготовка и отлично представяне.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание I. Конституционно право 1 • Българският конституционализъм15 Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 2 • Конституция25 Учение за Конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт. 3 • Политическа система37 Конституционни основи на политическата система. Конституционноправен статус на политическите партии. 4 • Държавно управление и държавно устройство47 Форми на държавно управление и държавно устройство. 5 • Народен суверенитет. Разделение на властите54 Принципите на народния суверенитет и разделението на властите. 6 • Държавната власт60 Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт. 7 • Икономическа система68 Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост. 8 • Гражданство75 Конституционен статус на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съвременната му уредба. 9 • Основни права88 Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина. 10 • Политически права104 Основни политически права на гражданите. Условия и правен ред за реализация. Гаранции. 11 • Избирателна система109 Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България. 12 • Парламентаризъм. Народно събрание122 Парламентаризъм – възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. Народното събрание според Конституцията от 1991 г. 13 • Организация и дейност на Народното събрание136 Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постоянни и временни комисии. 14 • Законодателна дейност144 Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание. 15 • Парламентарен контрол153 Същност, форми и процедури. 16 • Президент156 Характеристика на президентската институция.Избор, правомощия и актове, отговорност. 17 • Министерски съвет169 Конституционна уредба на Министерски съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове – индивидуална, колективна. Служебно правителство. 18 • Съдебна власт181 Конституционни принципи на организация и дейност. 19 • Органи и система на съдебната власт192 Обща характеристика. Система на съдилищата. Прокуратура и следствие. Управление на съдебната власт. Статут на съдиите, прокурорите и следователите. 20 • Конституционен съд212 Характеристика на Конституционния съд. Образуване, правомощия, процедури и актове. II. Административно право и процес 21 • Изпълнителна дейност227 Понятие, същност и правна характеристика. Организация и осъществяване на изпълнителната дейност. Принципи на изпълнителната дейност. 22 • Органи на изпълнителната власт235 Понятие и видове. Централни органи на изпълнителната власт. 23 • Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.243 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. 24 • Държавна служба249 Понятие и характеристика. Статус на държавния служител. 25 • Административен акт255 Понятие за административен акт. Видове административни актове. 26 • Законосъобразност и недействителност на административните актове261 Условия за законосъобразност на административните актове. Недействителност. 27 • Изпълнение на административноправни задължения270 Понятие. Източници на административноправни задължения. Изискуемост. Особености на изпълнението. 28 • Административен контрол277 Понятие и видове. Контрол на представителните органи. Контрол на Министерски съвет. Централистичен (ведомствен) контрол. Специализиран административен контрол. Контрол в системата на местното управление. 29 • Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност285 Правораздавателен надзор върху административната дейност. Прокурорски надзор върху административната дейност. 30 • Административна принуда292 Понятие и видове. Принудителни административни мерки 31 • Административнонаказателна отговорност297 Обща характеристика. Административно нарушение. Административно наказание. 32 • Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни306 Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни. 33 • Производство по издаване на административни актове317 Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи административни актове. Издаване на нормативни административни актове. 34 • Оспорване на административните актове по административен ред330 Обща характеристика. Образуване на производството. Разглеждане и произнасяне по преписката. 35 • Оспорване на административните актове по съдебен ред339 Оспорване на административните актове пред административен съд и Върховния административен съд. 36 • Касационно производство356 Касационно оспорване. Касационни основания. Касационна жалба. Разглеждане и решаване на делото. Ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд. 37 • Възобновяване и отмяна364 Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела. 38 • Производство по изпълнение374 Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела. 39 • Отговорност на държавата и общините за вреди389 Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Искове за обезщетение. 40 • Производство по налагане на административни наказания397 Образуване на административнонаказателно производство. Издаване на наказателно постановление. 41 • Оспорване на наказателни постановления405 Съдебен контрол върху наказателните постановления. Оспорване пред районния съд. Касационно оспорване пред административния съд. 42 • Възобновяване и изпълнение по ЗАНН414 Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания. III. Финансово и данъчно право 43 • Финансови актове423 Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове. 44 • Финансови вземания428 Финансови вземания и финансови задължения. Държавни публични вземания. Системи и производства за определяне на размера на държавните вземания. 45 • Изпълнение на държавни публични вземания434 Доброволно изпълнение. Принудително изпълнение. 46 • Погасяване на публичните вземания444 Способи за погасяване на държавните публични вземания. Финансова амнистия. Прихващане. Давностни и преклузивни срокове. 47 • Финансов контрол в публичния сектор449 Понятие за финансов контрол. Вътрешен и външен финансов контрол. Превантивен финансов контрол. 48 • Имуществена отчетническа отговорност458 Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност. 49 • Държавен бюджет469 Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статус и правомощия на Сметната палата. 50 • Данъци478 Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците. 51 • Приходна администрация486 Понятие. Национална агенция за приходите (НАП). Органи по приходите – понятие, компетентност, видове. 52 • Данък върху доходите на физическите лица. Корпоративен данък490 Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. 53 • Данък върху добавената стойност. Акцизи499 Правен режим на данъка върху добавената стойност (ДДС). Правен режим на акцизите. 54 • Данъчно производство510 Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. Санкции за извършени нарушения и престъпления. 55 • Международно данъчно облагане521 Понятие. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 56 • Правен режим на митата525 Мита и митническо право. Митнически задължения. Митнически нарушения и митнически наказания. 57 • Българска народна банка532 Правен режим на Българската народна банка (БНБ). Място на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ. 58 • Банков надзор536 Понятие и видове. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните експозиции. 59 • Валутен режим541 Валутно законодателство. Валутен режим. Предметен обхват. Местни и чуждестранни лица. Валутен контрол. Поръчайте учебника  

Всичко необходимо на едно място

Съдържанието на учебника следва материала за държавния изпит по публичноправни науки.

Необходимата теоретична основа, актуалната нормативна уредба и релевантната съдебна практика формират пълно, последователно и систематично изложение.

Ясният академичен стил ще Ви даде увереност, целенасоченост и ритъм при подготовката.

Разгледайте:

Тема 1.
Българският конституционализъм ↗

Стройна система от знания

Съдържанието на всяка тема представлява систематизация на основополагащи знания за публичноправната материя.

Системният подход придава последователност и приемственост между отделните теми. Той осигурява цялостно и задълбочено разбиране на разгледаните институти на публичното право.

Специалното оформление подчертава структурата на темите.

Заглавията и подзаглавията пресъздават взаимовръзката между отделните правни институти.

Съвремие и класика

Изложението е изградено след внимателен анализ и прецизен синтез на съвременните и класическите извори по конституционно, административно, финансово и данъчно право.

Използваната литература обхваща широк спектър от доктринални трудове, решения на Конституционния съд и тълкувания на трайната съдебна практика на Върховния административен съд.

Разгледаните правни явления са поставени в техния исторически, социален и културен контекст. Това осигурява по-задълбочено разбиране на материала.

Актуализация®

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

За да се ползвате от най-актуалните знания по публичноправни науки, изготвяме и изпращаме по e-mail онлайн актуализации на отделните теми в продължение на 2 години от поръчката на учебника.

26 август 2019 г. 14 март 2019 г. 29 октомври 2018 г. 13 август 2018 г. 5 април 2018 г. 17 ноември 2017 г. 14 май 2017 г. 27 април 2017 г. 17 април 2017 г. 17 ноември 2016 г. 20 май 2016 г. 20 ноември 2015 г. 5 ноември 2015 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Публичноправни науки

Учебник за държавен изпит

Цена 33 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram