Актуализация по Публичноправни науки (II/2018)

13 август 2018 Резюме Атанас Атанасов

Към книгата

Най-новата актуализация по публичноправни науки представя новите решения на Конституционния съд в периода от 5 април 2018 г. до 13 август 2018 г. През този период не са налице релевантни нормативни промени в конституционното, административното, финансовото и данъчното законодателство, както и нови тълкувателни актове на Върховния административен съд.

1 • Българският конституционализъм

В темата е поместено кратко разяснение на двата аспекта на правовата държава: материален и формален, възприето в съвременното европейско правно пространство.

Изложението е основано на Решение № 12–2018 КС (Обн., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г.) и Решение № 13-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г.).

2 • Конституция

Съдържанието на темата е допълнено с мотивите на Решение № 7-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.) относно действието на международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България.

4 • Държавно управление и държавно устройство

Изложението, посветено на формата на държавно устройство на Република България, е допълнено с анализа на разпоредбата на чл. 4, ал. 3 КРБ:

Член 4 КРБ

(...)

(3) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.

Анализът е основан на мотивите на Решение № 7-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.).

8 • Гражданство

Съдържанието на темата е разширено с разсъжденията на Конституционния съд относно същността на понятието „пол“ според Конституцията и българското законодателство, изложени в най-новото Решение № 13–2018 КС (Обн., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г.).

9 • Основни права

Изложението, посветено на правото на образование, е допълнено на основата на Решение № 9-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.). Направена е връзка между правото на образование като основно човешко право и обезпечаването му чрез образователната система от институционални и финансови условия за обучение.

17 •  Министерски съвет

Разширен е коментарът, посветен на оспорването на актовете на Министерски съвет и на отделните министри:

Член 125 КРБ

(...)

(2) Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.

Тази разпоредба задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление — Решение № 8-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г.).

18 •  Съдебна власт

Задълбочено е изложението, което разглежда:

  • Независимостта на съдебната власт и нейните органи.
  • Общата клауза при обжалване на административните актове.

Разгледани са Решение № 12–2018 КС (Обн., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г.), Решение № 8-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г.), а също така и Решение № 11-2002 КС, Решение № 13–1993 КС, Решение № 8–1999 КС, Решение № 5–2003 КС г., Решение № 21–1995 КС, Решение № 14–2014 КС.

20 •  Конституционен съд

Съдържанието на темата е разширено по отношение на правомощието на Конституционния съд да дава задължителни тълкувания на Конституцията и особеностите при сезиране на съда от страна на омбудсмана.

Допълнението е основано на Решение № 7-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.), Решение № 8-2018 КС (Обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г.) и Решение № 11–2018 КС (Обн., ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г.).

Пълна актуализация

На всички читатели на Публичноправни науки изпращаме и консолидирана актуализация на книгата. По този начин разполагате с най-актуалното съдържание и всичко необходимо за успешното полагане на изпита.

Х