Актуализация: Публичноправни науки (III/2018)

29 октомври 2018 г. РезюмеАлександра Атанасова

Към учебника

На всички читатели на Публичноправни науки е изпратена най-новата актуализация на книгата. Актуализацията представя промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в сила от 18 септември 2018 г. и ценните разяснения на Конституционния съд, направени с Решение № 14–2018 КС (Обн. бр. 87 от 19.10.2018 г.).

9 • Основни права

Съдържанието на темата е обогатено с постановките на Решение № 14–2018 КС (Обн. бр. 87 от 19.10.2018 г.). Те се отнасят до конституционното право на защита на гражданите. Разясненията са разгледани в контекста на предходната практика на Конституционния съд.

18 • Съдебна власт

Представени са допълнителни разсъждения на съда относно конституционните принципи на съдебната власт. Те се отнасят до компетентността по върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите.

45 • Изпълнение на държавните публични вземания

Актуализирано е съдържанието относно защитата на длъжника и третите лица при принудително изпълнение. Към точката е допълнена разпоредбата на чл. 269 ДОПК:

Член 269 ДОПК

(1) Трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи правото си.

(2) Искът се предявява срещу длъжника и взискателя.

(3) Съдът уведомява публичния изпълнител, ако бъде образувано исково производство. В този случай публичният изпълнител може да премине към друг способ за принудително събиране или да спре производството.

54 • Данъчно производство

С оглед на последните промени в нормативната уредба, съдържанието на точката Данъчно производствоОбжалване по съдебен ред е допълнено и актуализирано. Отразени са промените в подсъдността на делата по обжалване на ревизионните актове и обхвата на касационното обжалване по тези дела.

Относно промените в АПК

Всички промени в Административно-процесуалния кодекс, обнародвани с ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г., влизат в сила най-рано от 1 януари 2019 г. Те ще бъдат представени в Актуализация по Публичноправни науки (I/2019).

С нанасяне на актуализацията, учебникът Публичноправни науки е напълно актуален за предстоящата изпитна сесия с оглед на действащото законодателство.

Х