Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Публичноправни науки

Учебник / Помагало © 2018 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-05-4 Доставка от 19 октомври
33.00 лв.
 

Фокус

Държавен изпит по
публичноправни науки

Σ

Материя

Конституционно право
Административно право
Административен процес
Финансово право
Данъчно право

     

Обем

59 теми • 528 страници (формат B5)

Шесто издание

20 август 2018 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

Един източник за отлична подготовка

Създаден специално за държавния изпит, учебникът "Публичноправни науки" обединява всички необходими знания за успешна подготовка и отлично представяне.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание I. Конституционно право 1 • Българският конституционализъм13 Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 2 • Конституция22 Учение за Конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт. 3 • Политическа система33 Конституционни основи на политическата система. Конституционноправен статус на политическите партии. 4 • Държавно управление и държавно устройство42 Форми на държавно управление и държавно устройство. 5 • Народен суверенитет. Разделение на властите48 Принципите на народния суверенитет и разделението на властите. 6 • Държавната власт54 Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт. 7 • Икономическа система61 Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост. 8 • Гражданство68 Конституционен статус на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съвременната му уредба. 9 • Основни права80 Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина. 10 • Политически права94 Основни политически права на гражданите. Условия и правен ред за реализация. Гаранции. 11 • Избирателна система98 Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България. 12 • Парламентаризъм. Народно събрание110 Парламентаризъм – възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. Народното събрание според Конституцията от 1991 г. 13 • Организация и дейност на Народното събрание123 Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постоянни и временни комисии. 14 • Законодателна дейност131 Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание. 15 • Парламентарен контрол139 Същност, форми и процедури. 16 • Президент142 Характеристика на президентската институция.Избор, правомощия и актове, отговорност. 17 • Министерски съвет154 Конституционна уредба на Министерски съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове – индивидуална, колективна. Служебно правителство. 18 • Съдебна власт166 Конституционни принципи на организация и дейност. 19 • Органи и система на съдебната власт173   20 • Конституционен съд192 Характеристика на Конституционния съд. Образуване, правомощия, процедури и актове. II. Административно право и процес 21 • Изпълнителна дейност207   22 • Органи на изпълнителната власт214 Понятие и видове. Централни органи на изпълнителната власт. 23 • Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.222 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. 24 • Държавна служба227 Понятие и характеристика. Статус на държавния служител. 25 • Административен акт233 Понятие и видове. 26 • Законосъобразност и недействителност на административните актове239 Условия за законосъобразност на административните актове. Недействителност. 27 • Изпълнение на административноправни задължения248   28 • Административен контрол255 Понятие и видове. 29 • Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност262   30 • Административна принуда268 Понятие и видове. Принудителни административни мерки 31 • Административнонаказателна отговорност273 Обща характеристика. Административно нарушение. Административно наказание. 32 • Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни282   33 • Производство по издаване на административни актове291   34 • Оспорване на административните актове по административен ред303   35 • Оспорване на административните актове по съдебен ред311 Оспорване на административните актове пред административен съд и Върховния административен съд. 36 • Касационно производство325   37 • Възобновяване и отмяна332 Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела. 38 • Производство по изпълнение341 Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела. 39 • Отговорност на държавата и общините за вреди356 Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Искове за обезщетение. 40 • Производство по налагане на административни наказания363   41 • Оспорване на наказателни постановления371   42 • Възобновяване и изпълнение по ЗАНН375 Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания. III. Финансово и данъчно право 43 • Финансови актове383 Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове. 44 • Финансови вземания388 Финансови вземания и финансови задължения. Държавни публични вземания. Системи и производства за определяне на размера на държавните вземания. 45 • Изпълнение на държавни публични вземания394 Доброволно изпълнение. Принудително изпълнение. 46 • Погасяване на публичните вземания403 Способи за погасяване на държавните публични вземания. Финансова амнистия. Прихващане. Давностни и преклузивни срокове. 47 • Финансов контрол в публичния сектор407   48 • Имуществена отчетническа отговорност417 Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност. 49 • Държавен бюджет428 Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статус и правомощия на Сметната палата. 50 • Данъци436 Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците. 51 • Приходна администрация443   52 • Данък върху доходите на физическите лица. Корпоративен данък446   53 • Данък върху добавената стойност. Акцизи455   54 • Данъчно производство465 Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. Санкции за извършени нарушения и престъпления. 55 • Международно данъчно облагане475 Понятие. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 56 • Правен режим на митата479   57 • Българска народна банка486 Правен режим на Българската народна банка (БНБ). Място на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ. 58 • Банков надзор490 Понятие и видове. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните експозиции. 59 • Валутен режим494 Валутно законодателство. Валутен режим. Предметен обхват. Местни и чуждестранни лица. Валутен контрол.  

Всичко необходимо на едно място

Съдържанието на книгата следва плътно актуалния конспект за държавния изпит по публичноправни науки.

Необходимата теоретична основа, актуалната нормативна уредба и релевантната съдебна практика формират пълно, последователно и систематично изложение.

Ясният академичен стил дава увереност, целенасоченост и ритъм при подготовката.

Разгледайте:

Тема 1.
Българският конституционализъм ↗

Стройна система от знания

Съдържанието на всяка тема представлява систематизация на фундаментални знания за публичноправната материя.

Системният подход придава последователност и приемственост между отделните теми. Той осигурява цялостно и задълбочено разбиране на разгледаните институти на публичното право.

Специалното оформление подчертава структурата на темите.

Заглавията и подзаглавията пресъздават взаимовръзката между отделните правни институти.

Съвремие и класика

Изложението е изградено след внимателен анализ и прецизен синтез на съвременните и класическите извори по конституционно, административно, финансово и данъчно право.

Използваната литература обхваща широк спектър от доктринални трудове, решения на Конституционния съд и тълкувания на трайната съдебна практика на Върховния административен съд.

Разгледаните правни явления са поставени в техния исторически, социален и културен контекст. Това осигурява по-задълбочено разбиране на материала.

Актуализация®

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

За да се ползвате от най-актуалните знания по публичноправни науки, изготвяме и изпращаме по e-mail онлайн актуализации на отделните теми в продължение на 2 години от поръчката на учебника.

13 август 2018 г. 5 април 2018 г. 17 ноември 2017 г. 14 май 2017 г. 27 април 2017 г. 17 април 2017 г. 17 ноември 2016 г. 20 май 2016 г. 20 ноември 2015 г. 5 ноември 2015 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Публичноправни науки

Учебник за държавен изпит

Цена 33 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х