Какво включва изпитът по
гражданскоправни науки?

10 юли 2018 г. • Атанас Атанасов

Материята за изпита по гражданскоправни науки е най-обширна от трите държавни изпита. Този изпит включва теми от всички частноправни отрасли и от гражданския процес. Те се падат както на казуса, така и на устния изпит.

В тази статия ще направим обзор на материята, с която е необходимо да се запознаете, за да положите успешно държавния изпит.

Цялостни отрасли

В материята за държавния изпит в цялост се включват следните учебни дисциплини:

 • Гражданско право – Обща част
 • Вещно право
 • Облигационно право
  • Обща част
  • Отделни видове облигационни
   отношения
 • Семейно право
 • Наследствено право
 • Търговско право
  • Търговски дружества
  • Търговски сделки
  • Търговска несъстоятелност
 • Гражданско процесуално право
  • Исков процес
  • Обезпечителен процес
  • Изпълнителен процес
  • Арбитраж

Макар да включват в цялост материята на тези учебни дисциплини, въпросите за държавния изпит може да се различават като съдържание и систематика от семестриалните конспекти.

Отделни въпроси и фрагменти

Някои частноправни отрасли не са представени изцяло в конспекта за държавния изпит, но от тях са включени отделни въпроси или фрагменти.

Трудово право

 • Място на трудовото право в системата на частното право и по-конкретно – отношението му към гражданското право (В: Тема 1)
 • Трудови правоотношения (В: Тема 2)
 • Правоспособност на физическите лица в трудовото право (В: Тема 3)
 • Работната сила като обект на правоотношенията между частноправните субекти (В: Тема 10)
 • Правоприемство в трудовото право (В: Тема 11)
 • Особености на недействителността на трудовия договор (В: Тема 14)
 • Представителство в трудовото право – видове и особености (В: Тема 15)
 • Особености на договора в трудовото право (В: Тема 23)

Авторско право

 • Авторско право и сродните му права. Използване на произведения. Защита на авторското право (Тема 46)

Застрахователно право

 • Застраховки – понятие и видове. Имуществено застраховане. Застраховка “Гражданска отговорност”. Лични застраховки (Тема 42)

Международно частно право

 • Норми на международното частно право (В: Тема 1)
 • Международна продажба на стоки според Виенската конвенция относно договорите за международна продажба на стоки (В: Тема 33)

Учебници

Всички теми от актуалния конспект са разработени пълно и систематично в учебниците по гражданскоправни науки на LawStore. Предвид обема на материята и изискванията за държавния изпит, те са представени в три тома.

Гражданскоправни науки I част © 2018 включва темите по Гражданско право – обща част, Вещно право, Облигационно право – обща част, Търговско дружествено право и Трудово право.

Гражданскоправни науки II част © 2015 включва темите по Облигационно право – отделни видове договори, Търговски сделки, Авторско право, Застрахователно право, Семейно право и Наследствено право.

Гражданскоправни науки III Граждански процес © 2017 включва темите по Гражданско процесуално право, Гражданско изпълнително производство и Търговска несъстоятелност.

Всеки от учебниците по гражданскоправни науки се ползва с 2 години електронна актуализация по e-mail, считано от датата на поръчка. По този начин разполагате с най-актуалния източник за подготовка, когато и да решите да се явите.

LawStore Ви пожелава успешна подготовка и отлично представяне!

Х