Гражданскоправни науки
Втора част

Учебник © 2023 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ ISBN 978-619-7394-33-7 Доставка от 20 януари 2023 г.
38.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
120.00 лв. ✓
Σ

Материя

Облигационно право
Търговски сделки
Интелектуална собственост
Семейно и наследствено право

     

Обем

24 теми
604 страници

Шесто издание

10 януари 2023 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката.

Пълен и ясен учебник

Учебникът разглежда цялостно и систематично въпросите на отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения, включени във втората част от конспекта за държавния изпит.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Договори на гражданското и търговското право 34 • Възмездно придобиване на права9 Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача при евикция и за недостатъци. Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на стоки. Договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. 35 • Дарение и спонсорство55 Понятие. Отграничения. Видове. Сключване и форма на договора. Тежест при дарението. Отмяна на дарението. Спонсорство. 36 • Наемни отношения68 Договор за наем. Пренаемане. Прекратяване на наемното отношение. Лизинг – понятие и видове. 37 • Заем89 Заем за послужване. Заем за потребление. Банков кредит. 38 • Влог105 Правилен влог и неправилен влог. Банков влог. Влог в публичен склад. 39 • Изработка123 Обща характеристика и отграничения. Сключване и действие на договора за изработка. Особености на прекратяването на изработката. 40 • Мандатни отношения132 Поръчка. Комисионен договор. Спедиционен договор. 41 • Дружество150 Договор за гражданско дружество. Дружество със съучастие. Консорциум. 42 • Превоз160 Договор за превоз – обща характеристика и видове. Превозни документи. Задължения за страните. Отговорност. Застрахователно право 43 • Застраховане и застрахователен договор174 Понятие за застраховане и видове застраховки. Специфични елементи на застрахователното отношение: застрахователен риск, застрахователно покритие, застрахователна сума, застрахователно обезщетение и др. Застрахователен договор. 44 • Имуществени и лични застраховки196 Имуществено застраховане. Застраховка "Гражданска отговорност" и професионални застраховки. Лични застраховки. Менителнично право 45 • Менителници и чекове222 Понятие, видове менителнични ефекти. Издаване, прехвърляне, предявяване и приемане. Менителнични искове и възражения. Правоотношения по чека. Издаване и плащане. Регресни права. Деликтно право 46 • Непозволено увреждане262 Обща характеристика. Отграничения. Генералният деликт. Отговорност за лични виновни действия. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи. Отговорност на държавата и общините за вреди. Неоснователно обогатяване 47 • Неоснователно обогатяване289 Понятие и видове фактически състави. Понятието “основание” при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществуващо основание. Правни последици от неоснователното обогатяване. Право на интелектуалната собственост 48 • Авторско право и сродните му права298 Обективно и субективно авторско право. Обекти, субекти и съдържание на авторското право. Сродни права. Използване на произведения. Договори на авторското право. Защита на авторското право. 49 • Индустриална собственост333 Права върху обектите на индустриалната собственост. Патенти. Търговски марки. Промишлен дизайн. Защита. Лицензионен договор. Семейно право 50 • Брак380 Обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите. Имущественоправни режими. Брачен договор. 51 • Прекратяване на брака409 Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес. 52 • Произход и осиновяване436 Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването. 53 • Родителски права и задължения. Закрила на детето475 Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права. Наследствено право 54 • Наследяване и наследство512 Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между сънаследници. 55 • Наследяване по закон538 Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. 56 • Наследяване по завещание553 Завещание. Понятие. Видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част. 57 • Делба579 Понятие. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе. Поръчайте учебника  

Ключът към отлична подготовка

Учебниците по гражданскоправни науки на LawStore съдържат всичко, от което имате нужда за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит във всеки един университет в България.

Съдържанието е напълно съобразено с материала за държавния изпит.

Обемът на темите е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и пълнота.

Разгледайте:

Тема 36.
Наемни отношения ↗

По-бързо и лесно възприемане

Новаторското оформление Ви позволява да възприемате необходимия обем от информация с лекота и ефективност.

Текстът е организиран в система от заглавия и параграфи, които отразяват структурата, отношението и връзката между отделните правни институти.

Визуалната Ви памет е стимулирана от подзаглавия, точки и карета. Тези визуални акценти Ви помагат да запомните най-важните моменти във всяка тема и улесняват преговора на материята в последните дни преди изпита.

Всички тези компоненти изграждат единна функционална естетика, което позволява по-ясно, по-бързо и по-дълбоко възприемане на изложението.

Богатство от закон, теория и съдебна практика

Учебникът е изграден въз основа на внимателен и обстоен анализ и синтез от най-добрите съвременни и класически източници.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Систематиката и теоретичното съдържание са изградени въз основа на внимателен анализ и синтез на класическата и съвременната правна доктрина. В процеса на създаване на учебника са използвани 55 доктринални източника - учебни курсове, монографии, студии и статии. Нашият стремеж е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи или с постановки от съдебната практика на българските върховни юрисдикции.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

В основата на изложението стои актуалната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени всички необходими нормативни цитати от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговския закон (ТЗ), Семейния кодекс (СК), Закона за наследството (ЗН) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно и цялостно изложение.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. В учебника ще намерите цитирани над 600+ съдебни акта, подбрани от класическата съдебна практика, както и от най-новите решения на ВКС по чл. 290 ГПК. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Богатата съдебна практика на Върховния касационен съд по индивидуални казуси дава допълнителни насоки по практическото приложение на разглежданите институти.

Прегледайте:

Използвана литература ↗

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

Съдържанието на най-новото издание на учебника е напълно актуално към 10 януари 2023 г.

10 август 2022 г. 2 юни 2022 г. 12 юли 2021 г. 7 септември 2020 г. 3 февруари 2020 г. 29 юли 2019 г. 14 януари 2019 г. 28 август 2018 г. 11 януари 2018 г. 21 август 2017 г. 12 януари 2017 г. 25 август 2016 г. 12 февруари 2016 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Гражданскоправни науки • Втора част

Шесто издание © 2023

Цена: 38 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече