Гражданскоправни науки ∙ Първа част

Учебник / Помагало © 2019 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ ISBN 978-619-7394-08-5 Доставка от 10 юни 2019 г.
36.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
101.00 лв. ✓
Σ

Материя

Гражданско право • Обща част
Вещно право
Облигационно право • Обща част
Търговско дружествено право

     

Обем

32 теми • 756 страници (формат B5)

Четвърто издание

8 юли 2019 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

Пълно систематично изложение

Учебникът консолидира въпросите по гражданско, вещно, облигационно и търговско право, включени в първата част от актуалния конспект за държавния изпит.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обективно право и субективни права 1 • Обективно гражданско право11 Частно и публично право. Гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. 2 • Граждански правоотношения и субективни права43 Правоотношения в гражданското право – понятие и видове. Правоотношения във вещното право. Облигационни отношения. Семейни отношения. Правоотношения в търговското право. Трудови правоотношения. Граждански субективни права – понятие и видове. Субекти на частното право 3 • Физически лица66 Понятие. Режим на правоспособността на физическите лица в гражданското, търговското и трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство. 4 • Юридически лица99 Понятие. Видове. Системи на образуване. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица. 5 • Юридически лица с нестопанска цел116 Понятие. Общи правила за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружения. Фондации. Осъществяване на общественополезна дейност. 6 • Търговски дружества139 Понятие и видове. Учредяване. Недействителност. Решения на органите на управление и тяхната отмяна. 7 • Събирателно и командитно дружество161 Обща характеристика и учредяване. Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и представителство. Отговорност. 8 • Дружество с ограничена отговорност178 Обща характеристика и учредяване. Капитал – понятие и изменение. Дялове. Членство – съдържание. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членство. Управление. Еднолично дружество с ограничена отговорност. 9 • Акционерно дружество208 Понятие и системи на учредяване. Капитал. Акции – понятие, видове и сделки с акции. Права и задължения на акционерите. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигациите в акции. Управление. Еднолично акционерно дружество. Обекти на частните правоотношения 10 • Обекти на правоотношенията259 Понятие и видове. Вещи, видове вещи. Пари и ценни книжа. Нематериални блага. Търговско предприятие. Наследство. Работна сила. Придобиване и изгубване на права 11 • Придобиване и изгубване на права283 Придобиване на права. Правоприемство – понятие и видове. Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване на права. Правни сделки 12 • Правни сделки. Търговски сделки293 Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие и видове. 13 • Недействителност на сделките321 Понятие и видове. Нищожни сделки – понятие и основания. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки – понятие и основания. Предявяване на недействителността. Имуществени последици. 14 • Особени случаи на недействителност355 Частична недействителност. Висяща недействителност. Относителна недействителност. Особености на недействителността на търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор. Представителство 15 • Представителство370 Представителство в гражданското право – възникване и прекратяване. Косвено представителство. Действие от чуждо име без представителна власт. Представителство в търговското право – понятие и видове. Представителство в трудовото право – видове и особености. Погасителна давност 16 • Срокове в гражданското право410 Давностни, преклузивни, рекламационни срокове. Начало и край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност. Вещно право 17 • Право на собственост435 Същност и видове собственост. Ограничения на собствеността. Способи за придобиване на собствеността. Отчуждаване. 18 • Съсобственост466 Същност и видове. Възникване и прекратяване. Отношения между съсобствениците. Етажна собственост. 19 • Вещни права върху чужда вещ490 Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Право на ползване. Сервитути. 20 • Защита на вещните права504 Видове. Разграничение между петиторна и посесорна защита. Петиторна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Иск за установяване на граници. 21 • Владение и държане519 Същност. Видове владение. Права на подобрителя върху чужд имот. Защита на владението и държането. 22 • Кадастър и имотен регистър. Актове за недвижими имоти. Вписвания544 Правен режим на кадастъра и имотния регистър. Актове за недвижими имоти. Вписвания. Облигационно право
Обща част
23 • Договорът566 Понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице. 24 • Изпълнение596 Същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението. Право на задържане в гражданското и търговското право. Възражение за неизпълнен договор. Суброгация. 25 • Неизпълнение611 Същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение – фактически състав и последици. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря и последици от виновното неизпълнение. Забава на длъжника и на кредитора. 26 • Гражданска отговорност за вреди628 Понятие. Видове вреди. Отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. Обезщетение за вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отметнина. 27 • Погасяване на облигационното отношение650 Основания и обща характеристика. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор. Други основания за погасяване на облигационните отношения. 28 • Промяна на субектите на облигационното отношение672 Прехвърляне на вземания (цесия). Поемане на задължения – видове. 29 • Множество кредитори и длъжници678 Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост. 30 • Защита на кредитора685 Отговорност на длъжника с имуществото му. Упражняване на правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск. 31 • Лични обезпечения704 Обща характеристика. Поръчителство. Менителнично поръчителство. Банкова гаранция. 32 • Реални обезпечения716 Oбща характеристика. Залог. Залог в гражданското право. Залог в търговското право. Особен залог. Ипотека. Договорна ипотека. Специализация. Сключване. Форма. Вписване. Законна ипотека. Вписване. Действие.  

Всичко необходимо за отлична подготовка

Учебникът по гражданскоправни науки съдържа всичко необходимо за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит във всеки един университет в България.

Структурата на книгата следва плътно материята на изпита, а изложението е организирано около същността и взаимовръзката на релевантните правни институти.

Обемът на отделните теми е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и пълнота.

Разгледайте:

Тема 3.
Физически лица ↗

По-бързо и качествено усвояване

Систематиката на изложението стои в основата на специално разработено оформление. To е новаторско за българската правна литература и прави ефективното усвояване на материята по-бързо и лесно.

Заглавията и подзаглавията отразяват систематиката и вътрешната логика на правните институти.

Законовият текст е обособен по начин, който позволява фокусиране върху относимите норми по всяка тема.

Визуални акценти отделят най-важното теоретично съдържание в система от карета, точки и списъци.

Цяла библиотека в един учебник

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да решите успешно казуса, да говорите уверено на изпита и да се справите умело с допълнителните въпроси на комисията.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата се основава на задълбочено проучване на класическата и съвременната правна доктрина. В процеса на създаването ù са прегледани и цитирани общо 228 учебника, монографии, коментари, студии и статии. Целта е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи, или с постановки от трайната съдебна практика на българските върховни юрисдикции. Застъпени са както общоприети и, в известен смисъл, “аксиоматични” тези, така и съвременни тълкувания, основани на най-новите достижения на българската правната доктрина. Обширното изследване дава на читателя цялостен теоретичен контекст и възможност за по-задълбочено разбиране на изпитната материя.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Всяка тема в книгата инкорпорира пряко релевантната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени нормативни цитати от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за собствеността (ЗС), Търговския закон (ТЗ) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно цяло.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Характерно за всяко издание на LawStore е специалното внимание, отделено на съдебната практика. В учебника ще намерите цитирани над 1000+ съдебни акта. Отразени са постановките от задължителната практика на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния съд (ВС), съдържащи се в тълкувателните решения и постановления. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. На съответните систематични места е поместена и релевантна практика на Конституционния съд (КС), Върховния административен съд (ВАС), Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (АС БТПП) и Съда на Европейския съюз (СЕС). В съдържанието на учебника са подбрани съдебни решения по индивидуални казуси от класическата съдебна практика на ВКС и най-новата практика по чл. 290 ГПК. Това дава ценен поглед към практическото приложение на разгледаните институти. Така читателят може да направи връзка между теоретичната основа, нормативната уредба и прилагането ù от съдилищата.

Прегледайте:

Използвана литература ↗

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

8 юли 2019 г. 7 януари 2019 г. 18 юни 2018 г. 5 януари 2018 г. 14 август 2017 г. 5 януари 2017 г. 17 август 2016 г. 12 февруари 2016 г. 1 септември 2015 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа, след като получите учебника, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Гражданскоправни науки • Първа част

Четвърто издание © 2019

Цена 36 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече