Гражданскоправни науки ∙ Първа част

Учебник / Помагало © 2015 ∙ Атанас Атанасов ∙ Гергана Антонова ∙ Александра Атанасова Доставка от 19 октомври
35.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
98.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит

Σ

Материя

Гражданско право • Обща част
Вещно право
Облигационно право • Обща част
Търговско дружествено право

     

Обем

32 теми • 626 страници (формат JIS B5)

Издание

1 юли 2015 г.
Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

ϟ

Електронна актуализация

5 януари 2018 г. Актуализациите се изпращат в електронна форма на e-mail, посочен при поръчка.

Пълно систематично изложение

Учебникът консолидира въпросите по гражданско, вещно, облигационно и търговско право, включени в първата част от актуалния конспект за държавния изпит.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание 1 • Обективно гражданско право8 Частно и публично право. Гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. 2 • Граждански правоотношения и субективни права36 Правоотношения в гражданското право – понятие и видове. Правоотношения във вещното право. Облигационни отношения. Семейни отношения. Правоотношения в търговското право. Трудови правоотношения. Граждански субективни права – понятие и видове. 3 • Физически лица54 Понятие. Режим на правоспособността на физическите лица в гражданското, търговското и трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство. 4 • Юридически лица82 Понятие. Видове. Системи на образуване. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица. 5 • Юридически лица с нестопанска цел96   6 • Търговски дружества118 Понятие и видове. Учредяване. Недействителност. Решения на органите на управление и тяхната отмяна. 7 • Събирателно и командитно дружество136 Обща характеристика и учредяване. Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и представителство. Отговорност. 8 • Дружество с ограничена отговорност150 Обща характеристика и учредяване. Капитал – понятие и изменение. Дялове.Членство – съдържание. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членство.Управление. Еднолично дружество с ограничена отговорност. 9 • Акционерно дружество174 Понятие и системи на учредяване. Капитал. Акции – понятие, видове и сделки с акции. Права и задължения на акционерите. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигациите в акции. Управление. Еднолично акционерно дружество. 10 • Обекти на правоотношенията222 Понятие и видове. Вещи, видове вещи. Пари и ценни книжа. Нематериални блага. Търговско предприятие. Наследство. Работна сила. 11 • Придобиване и изгубване на права242 Придобиване на права. Правоприемство – понятие и видове. Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване на права. 12 • Правни сделки. Търговски сделки252 Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие и видове. 13 • Недействителност на сделките276 Понятие и видове. Нищожни сделки – понятие и основания. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки – понятие и основания. Предявяване на недействителността. Имуществени последици. 14 • Особени случаи на недействителност302 Частична недействителност. Висяща недействителност. Относителна недействителност. Особености на недействителността на търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор. 15 • Представителство316 Представителство в гражданското право – възникване и прекратяване. Косвено представителство. Действие от чуждо име без представителна власт. Представителство в търговското право – понятие и видове. Представителство в трудовото право – видове и особености. 16 • Срокове в гражданското право350 Давностни, преклузивни, рекламационни срокове. Начало и край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност. 17 • Право на собственост372 Същност и видове собственост. Ограничения на собствеността. Способи за придобиване на собствеността. Отчуждаване. 18 • Съсобственост398 Същност и видове. Възникване и прекратяване. Отношения между съсобствениците. Етажна собственост. 19 • Вещни права върху чужда вещ418 Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Право на ползване. Сервитути. 20 • Защита на вещните права430 Видове. Разграничение между петиторна и посесорна защита. Петиторна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Иск за установяване на граници. 21 • Владение и държане440 Същност. Видове владение. Права на подобрителя върху чужд имот. Защита на владението и държането. 22 • Кадастър и имотен регистър450 Кадастър. Имотен регистър. Актове за недвижими имоти. Вписване. 23 • Договорът468 Понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице. 24 • Изпълнение494 Същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението. Право на задържане в гражданското и търговското право. Възражение за неизпълнен договор. Суброгация. 25 • Неизпълнение506 Същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение – фактически състав и последици. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря и последици от виновното неизпълнение. Забава на длъжника и на кредитора. 26 • Гражданска отговорност за вреди520 Понятие. Видове вреди. Отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. Обезщетение за вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отметнина. 27 • Погасяване на облигационното отношение538 Основания и обща характеристика. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор. Други основания за погасяване на облигационните отношения. 28 • Промяна на субектите на облигационното отношение558 Прехвърляне на вземане. Поемане на задължения. 29 • Множество кредитори и длъжници564 Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост. 30 • Защита на кредитора570 Отговорност на длъжника с имуществото му. Упражняване на правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск. 31 • Лични обезпечения586 Обща характеристика. Поръчителство. Менителнично поръчителство. Банкова гаранция. 32 • Реални обезпечения596 Oбща характеристика.Залог. Залог в гражданското право. Залог в търговското право. Особен залог. Ипотека. Договорна ипотека. Специализация. Сключване. Форма. Вписване. Законна ипотека. Вписване. Действие.  

Всичко необходимо за отлична подготовка

Учебникът съдържа всичко необходимо за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит във всеки един университет в България.

Структурата на книгата следва плътно материята на изпита, а изложението е организирано около същността и взаимовръзката на релевантните правни институти.

Обемът на отделните теми е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и пълнота.

Разгледайте:

Тема 3. Физически лица ↗

По-бързо и качествено усвояване

Систематиката на изложението стои в основата на специално разработено оформление. To е новаторско за българската правна литература и прави ефективното усвояване на материята по-бързо и лесно.

Заглавията и подзаглавията отразяват систематиката и вътрешната логика на правните институти.

Законовият текст е обособен по начин, който позволява фокусиране върху относимите норми по всяка тема.

Визуални акценти отделят най-важното теоретично съдържание в система от карета, точки и списъци.

Цяла библиотека в един учебник

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да се справите успешно с казуса, да говорите уверено и да се справите умело с допълнителните въпроси на изпитната комисия.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Систематиката и теоретичното съдържание са изградени въз основа на внимателен анализ и синтез на класическата и съвременната правна доктрина.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

В основата на изложението стои актуалната нормативна уредба.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Богатата съдебна практика на Върховния касационен съд по индивидуални казуси дава допълнителни насоки по практическото приложение на разглежданите институти.

Разгледайте

Използвана литература ↗

Актуализации

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Гражданскоправни науки

Първа част © 2015

Цена 35 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х