Юридическа правоспособност

Учебник / Помагало © 2017Атанас Атанасов

24.00 лв.

Доставка на 20 април 2017 г.

Основи на правозащитната система и правораздаването

Фокус

Изпит за придобиване на юридическа правоспособност

Материя

Съдоустройствено право • Основи на гражданския процес • Основи на наказателния процес

АКТУАЛНОСТ

1 септември 2017
+ 2 години актуализация по e-mail при следващи промени.

Обем

40 теми • 236 страници (формат B5)

 

Най-добра подготовка за изпита

Книгата "Юридическа правоспособност” е целенасочен и изчерпателен източник за учебна подготовка. Тя обхваща всички теми от конспекта за изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Темите са представени с оглед на целите, формата и изискванията за този изпит.

Вижте съдържанието ▼ Скрийте съдържанието ▲

Съдържание 1 • Съдебна власт11 Конституционни основи на съдебната власт. Закон за съдебната власт – основни положения. 2 • Съдилища18 Структура и функции на съдилищата по Закона за съдебната власт. Триинстанционно и двуинстанционно съдебно производство. 3 • Прокуратура и следствие24 Структура и функции на прокуратурата и следствените служби. Правомощия на прокурора по отношение на органите на досъдебното производство. 4 • Висш съдебен съвет30 Правен статут, състав и правомощия. 5 • Съдии, прокурори и следователи36 Статут на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарна отговорност. 6 • Съдии по вписванията и нотариуси42 Съдии по вписванията – статут и правомощия. Нотариус – статут и правомощия. 7 • Съдебни изпълнители48 Държавни и частни съдебни изпълнители – статут и правомощия. 8 • Администрация на съдебната власт55 Понятие. Структура. Функции и организация на работата на специализираната администрация. Регистратура, съдебни секретари, деловодство. Деловодни книги. Достъп на гражданите до преписките и делата. 9 • Адвокатура и адвокати61 Статут на адвокатурата. Права и задължения на адвоката. 10 • Иск66 Предявяване на иск. Действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на исковата молба. 11 • Администриране на исковата молба и гражданското дело71 Действия по администриране на исковата молба и гражданското дело от администрацията в съдилищата. 12 • Съдебно заседание по граждански дела75 Роля на съда, участие на страните, участие на прокурора. Ход на съдебното заседание. Протокол от съдебно заседание. 13 • Доказване по граждански дела82 Действия на съда и страните по събиране на доказателства. 14 • Решаване на гражданските дела87 Видове съдебни актове – форма и съдържание. Заседание по произнасяне. 15 • Обжалване на първоинстанционните актове по граждански дела91 Обжалване на актовете на първоинстанционния съд, действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото от администрацията в съдилищата. 16 • Правомощия на въззивната инстанция по граждански дела96 17 • Касационно обжалване по граждански дела99 Касационна жалба и касационни основания. Действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото. 18 • Правомощия на касационната инстанция по граждански дела105 19 • Отмяна на влезли в сила решения по граждански дела109 Процесуална характеристика. Основания за отмяна. Действия на страните и съда в производството по подаване и разглеждане на молбата за отмяна. Компетентен съд и правомощия. 20 • Брачни дела и дела за гражданско състояние 113 Особености във функциите и актовете на съда в производствата по брачни дела и по дела за гражданско състояние. 21 • Съдебна делба 119 Особености във функциите и актовете на съда в производствата за съдебна делба. 22 • Изпълнителен лист. Заповедно производство123 Издаване на изпълнителен лист – изпълнителни основания, производство по издаване на изпълнителния лист. Заповедно производство. 23 • Принудително изпълнение 130 Започване, спиране и прекратяване на изпълнението. Защита срещу изпълнението. 24 • Администриране на изпълнителните дела при държавен съдебен изпълнител136 25 • Изпълнителни способи139 Изпълнителни способи - видове. Действия на страните и съдебния изпълнител при различните видове изпълнителни способи. Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми. 26 • Вписване на актове146 Понятие. Актове, подлежащи на вписване в Службите по вписванията към районните съдилища. Действия на съдията по вписванията. Администриране на делата по вписванията, деловодни книги и нотариални дела. 27 • Досъдебно производство по наказателни дела151 Образуване на досъдебно производство. Отказ за образуване и обжалване. Привличане на обвиняем. Определяне на мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Форма и съдържание на актовете за образуване на производството, привличането и определянето на мерки за процесуална принуда. 28 • Разследване и доказване158 Провеждане на разследване. Доказване, способи на доказване, доказателствени средства. Протоколи за действия по разследването – форма и съдържание. Предявяване на разследването. 29 • Действия на прокурора след завършване на разследването164 Правомощия на прокурора. Съдебен контрол. 30 • Образуване на съдебно наказателно производство 169 Образуване на съдебно производство пред първата инстанция. Действия и актове на съдията-докладчик. Насрочване на делото. Администриране на внесения обвинителен акт или тъжба от администрацията на съдилищата. 31 • Съдебно заседание по наказателни дела173 Подготвителни действия. Действия по даване ход на делото. Отлагане на делото. 32 • Съдебно следствие178 Понятие и ред на провеждане и приключване на съдебното следствие. Приключване на съдебното следствие. Съдебни прения и последна дума на подсъдимия. 33 • Решаване на наказателните дела184 Заседание за произнасяне. Актове на съда – форма и съдържание. 34 • Прекратяване на производството190 Прекратяване на наказателното производство. Прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и от съда. 35 • Споразумение. Освобождаване от наказателна отговорност. Разглеждане на делото по искане на обвиняемия196 36 • Съкратено съдебно следствие 202 Понятие. Предварително изслушване на страните. Ход на съкратеното съдебно следствие. 37 • Незабавни и бързи наказателни производства206 Образуване и разглеждане. Актове на съда. 38 • Въззивно производство по наказателни дела212 Съдебно производство пред въззивната инстанция. Администриране на жалбите и протестите срещу постановените актове на първоинстанционния съд. Разглеждане на делото. Актове на съда. 39 • Касационно производство по наказателни дела221 Обща характеристика. Касационни основания. Правомощия на въззивния съд и администриране на жалбите. Правомощия на касационната инстанция. 40 • Привеждане в изпълнение на съдебните актове по наказателни дела228 Влизане в сила. Изпълнение. Производство.  

Фокус & Изчерпателност

Единен и фокусиран източник

Помагалото "Юридическа правоспособност" съдържа всичко необходимо за успешно полагане на изпита.

Структурата на съдържанието следва плътно актуалния конспект, а изложението е организирано около същността и взаимовръзката на релевантните правни институти.

Обемът на отделните теми е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и постигането на пълнота на изложението.

Систематика & Оформление

Бързо и лесно усвояване

Систематиката на изложението стои в основата на специално разработено оформление, което е новаторско за българската правна литература. То прави ефективното усвояване на материята по-бързо и лесно.

Заглавията и подзаглавията отразяват систематиката и вътрешната логика на правните институти.

Законовият текст е обособен по начин, който позволява фокусиране върху относимите норми по всяка тема.

Визуални акценти отделят най-важното теоретично съдържание в система от карета, точки и списъци.

Актуализация

Актуалност до самия ден на изпита

Учебното издание "Юридическа правоспособност" на LawStore се актуализира постоянно от нашите автори и редактори, за да отговори на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации.

Актуализациите се изпращат на e-mail, посочен при поръчката на учебника.

Най-новата електронна актуализация на учебника е към 18 януари 2018 г.

Юридическа правоспособност

Цена: 24 лв.

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт!

Х