Наказателноправни науки
Първа част

Учебник © 2023 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ Гергана Антонова ∙ ISBN 978-619-7394-39-9
38.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
74.00 лв. ✓
Σ

Материя

Наказателно право – Обща част
Наказателно право – Особена част

     

Обем

43 теми
618 страници

Девето издание

5 октомври 2023 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Наказателно право

"Наказателноправни науки • I част” разглежда цялостно и систематично въпросите по наказателно право обща и особена част, включени в материала
за държавния изпит.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 1 • Наказателно право 11 Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука. 2 • Действие на наказателния закон 22 Действие на наказателния закон по време. Действие на най-благоприятния закон. Действие на наказателния закон по място – принципи. 3 • Наказателноотговорни лица 29 Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост. Принудителни медицински мерки. 4 • Малолетни и непълнолетни лица 39 Малолетни лица. Непълнолетни лица. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните лица. 5 • Престъпление 50 Понятие за престъплението – обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Общественоопасни последици и престъпен резултат. Причинна връзка. 6 • Обществена опасност и противоправност на деянието 65 Обществена опасност. Oбстоятелства, изключващи обществената опасност. Противоправност. Oбстоятелства, които изключват противоправността. 7 • Вина 78 Същност и определение за вина. Форми на вината. Други елементи на субективната страна на престъплението. 8 • Умисъл 83 Същност и определение на умисъла. Пряк и евентуален умисъл. Други видове умисъл. 9 • Непредпазливост 87 Понятие и форми. Професионална непредпазливост. Наказуемост. Смесена вина. 10 • Изключващи вината обстоятелства 91 Обща характеристика. Фактическа грешка. Случайно деяние. Изпълнение на неправомерна служебна заповед. 11 • Стадии на умишленото престъпление 96 Обща характеристика. Довършено престъпление. Приготовление – понятие, наказуемост, доброволен отказ от приготовление. Опит – понятие, видове, наказуемост, доброволен отказ от опит. 12 • Съучастие в престъпление 104 Понятие и отграничаване от други форми на задружна престъпна дейност. Основни форми на съучастие – извършителство, подбудителство и помагачество. Разграничаване. Наказуемост на съучастниците. Доброволен отказ от съучастие. 13 • Усложнена престъпна дейност 119 Единство и множество престъпления. Усложнена престъпна дейност. Основни форми на усложнена престъпна дейност – продължавано престъпление, продължено престъпление, двуактно престъпление, съставно престъпление, престъпление на системно извършване, престъпление, извършено по занаят. 14 • Съвкупност от престъпления 129 Понятие. Видове – реална съвкупност и идеална съвкупност. Наказуемост при съвкупност от престъпления. 15 • Рецидив 134 Понятие. Общ рецидив. Повторност. Опасен рецидив. 16 • Наказателна отговорност и наказание 140 Наказателна отговорност. Понятие, принципи и цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание. 17 • Система на наказанията 150 Обща характеристика. Тенденции в развитието на наказателната система. 18 • Лишаване от свобода. Доживотен затвор 155 Наказанието лишаване от свобода – обща характеристика, различие от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода. Доживотен затвор и доживотен затвор без замяна. 19 • Наказания без лишаване от свобода 165 Значение. Видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода. 20 • Определяне на наказанието 175 Принципи при определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. 21 • Освобождаване от изтърпяване на наказанието 182 Обща характеристика и значение. Видове. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване. Помилване – същност, разлика от амнистията. 22 • Освобождаване от наказателна отговорност 190 Обща характеристика и значение. Особености при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на пълнолетни и непълнолетни. 23 • Давност. Aмнистия. Реабилитация 197 Погасяване на наказателното преследване и изпълнението на наложеното наказание. Давност – понятие и видове. Aмнистия – понятие и видове. Реабилитация – понятие и видове. Особена част 24 • Измяна. Предателство и шпионство 211 Обща характеристика и система. Измяна. Участие в опит за преврат, в бунт и във въоръжено въстание. Други престъпления с противодържавна цел. Предателски престъпления. Шпионски престъпления. 25 • Диверсия и вредителство. Тероризъм 229 Престъпленията против икономическата основа на държавата. Диверсия. Вредителство. Тероризъм. Организирана престъпна дейност против републиката. Други престъпления против Републиката. 26 • Престъпления против живота 244 Престъпления против живота. Убийство. Причиняване на смърт по непредпазливост. Криминален аборт. Подпомагане, склоняване и довеждане до самоубийство. 27 • Престъпления против здравето 272 Обща характеристика. Телесни повреди – видове и състави. Заразяване другиго с венерическа болест. 28 • Престъпления против свободата на човека и против честта 290 Отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Принуда. Задържане на заложник. Закана. Системно преследване. Обида. Клевета. 29 • Разврат. Трафик на хора 313 Разврат. Блудство. Престъпни съвкупления. Отвличане с цел разврат. Престъпни хомосексуални действия. Престъпления против половия морал. Трафик на хора. 30 • Престъпления против правата на гражданите 350 Престъпления против равенството на гражданите. Престъпления политически права. Нарушаване неприкосновеността на жилището и на кореспонденцията. Престъпления против трудовите права. Престъпления против интелектуалната собственост. 31 • Кражба и грабеж 380 Престъпления против собствеността. Кражба – основен състав, отграничения и квалифицирани състави. Грабеж – понятие и отношение към изнудването. Основни и квалифицирани състави на грабеж. 32 • Престъпни присвоявания 405 Обща характеристика и система. Длъжностно присвояване - състави. Обсебване – състави. Други престъпни присвоявания. 33 • Измама, изнудване и вещно укривателство 419 Измама. Обща характеристика. Активна и пасивна измама. Документна измама. Изнудване. Вещно укривателство. 34 • Общи стопански престъпления. Престъпления против кредиторите 438 Обща характеристика. Безстопанственост. Сключване на неизгодна сделка. Други. Престъпления против кредиторите. 35 • Престъпления против митническия режим 451 Обща характеристика. Квалифицирана контрабанда. Пренасяне и разтоварване на стока с документи за транзитен пренос. 36 • Престъпления против финансовата система 459 Обща характеристика. Изпиране на пари. Нецелева употреба на финансови средства. Укриване на данъци. Укриване на осигурителни вноски. Други престъпления по тази глава. 37 • Престъпления по служба 473 Обща характеристика. Общо престъпление по служба. Злоупотреба със служебно положение. Издаване на служебна тайна и информация. Допустителство към служебно престъпление. Други престъпления по този раздел. 38 • Престъпления против правосъдието 483 Набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието. 39 • Подкуп 500 Обща характеристика. Пасивен подкуп. Активен подкуп. Търговия с влияние. Посредничество при подкуп. Провокация към подкуп. Изключване на наказуемостта при подкуп. 40 • Документни престъпления 519 Обща характеристика и система. Документи. Подправка на документи и лъжливо документиране – основни особености, състави. Други документни престъпления. 41 • Престъпления против обществения ред 540 Престъпление против реда и общественото спокойствие – обща характеристика и система. Явно подбуждане към престъпление. Организирана престъпна дейност. Хулиганство и самоуправство. 42 • Общоопасни престъпления 553 Система и видове общоопасни престъпления. Престъпления, извършени по общоопасен начин и с общоопасни средства. Престъпления против транспорта. 43 • Престъпления против народното здраве и околната среда 583 Престъпления против народното здраве. Престъпления против околната среда. Престъпления, свързани с наркотици. Поръчайте учебника  

Фокус & Изчерпателност

Както всяко издание на LawStore, учебникът е отличен източник за подготовка по наказателноправни науки.

Структурата на книгата следва конспекта за държавния изпит. В същото време тя е подходяща за всеки, който желае да вникне в материята на наказателното право.

Обемът на всяка развита тема е балансиран между стремежа за пълнота и идеята за фокус и целенасоченост.

Разгледайте:

Тема 1.
Наказателно право ↗

Систематика & Оформление

Специалното оформление на текста следва логическата последователност на изложението. То позволява по-бързо и целенасочено усвояване на материята.

Оформлението ясно отграничава дефинициите, теоретичните положения, нормативната уредба и съдебната практика. В същото време изложението по всяка тема е изчерпателно, логично и последователно.

Системата от заглавия, подзаглавия, точки и карета предоставя визуални акценти на най-важното по всяка тема.

Източници

Учебникът концентрира най-важните положения от правната доктрина, актуалната нормативна уредба, задължителната и трайната съдебна практика.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата се основава на задълбочено проучване на класическата и съвременната наказателноправна доктрина. В процеса на създаването ù са прегледани и цитирани 32 от водещите учебни курсове и монографии в наказателното право, както и редица класически и съвременни студии и статии. Нашият стремеж е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи или с постановки от съдебната практика на българските върховни юрисдикции. Обширното изследване дава на читателя цялостен теоретичен контекст и възможност за по-задълбочено разбиране на изпитната материя.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Всяка тема в книгата инкорпорира пряко релевантната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени всички необходими нормативни цитати от Конституцията на Република България (КРБ), Наказателния кодекс (НК), Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно и цялостно изложение.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Използваната съдебна практика дава ценен поглед към практическото приложение на разгледаните институти. Така читателят може да направи връзка между теоретичната основа, нормативната уредба и прилагането ù от съдилищата. В учебника ще намерите цитирани над 850+ съдебни акта. Отразени са постановките от задължителната практика на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния съд (ВС), съдържащи се в тълкувателните решения и постановления. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. На съответните систематични места е поместена и релевантна практика на Конституционния съд (КС).

Актуализация®

Наказателното право се развива под въздействие на съвременните тенденции в държавната политика, европейската хармонизация и международните стандарти.

Нашият екип постоянно актуализира съдържанието на учебника, за да отговори на динамиката на законодателството и развитието на наказателноправните институти. Новото съдържание изпращаме под формата на електронни актуализации на Вашия email.

Електронните актуализации на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка. По този начин високата стойност на съдържанието се запазва и надгражда в продължение на години.

Деветото издание на учебника е актуално към 5 октомври 2023 г.

5 октомври 2023 г. 6 октомври 2022 г. 22 август 2022 г. 10 март 2022 г. 26 август 2021 г. 26 октомври 2020 г. 1 март 2020 г. 23 октомври 2019 г. 18 септември 2019 г. 1 март 2019 г. 14 февруари 2019 г. 21 септември 2018 г. 28 февруари 2018 г. 18 октомври 2017 г. 24 април 2017 г. 13 февруари 2017 г. 8 октомври 2016 г. 8 юни 2016 г. 20 октомври 2015 г. 1 октомври 2014 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Наказателноправни науки

I. Наказателно право

Цена 38 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече