Наказателноправни науки
Първа част

Учебник © 2019 ∙ Атанас Атанасов ∙ Гергана Антонова ∙ ISBN 978-619-7394-12-2
34.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
66.00 лв. ✓
Σ

Материя

Наказателно право – Обща част
Наказателно право – Особена част

     

Обем

41 теми
556 страници

Шесто издание

21 октомври 2019 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Наказателно право

"Наказателноправни науки • I част” разглежда цялостно и систематично въпросите по наказателно право обща и особена част, включени в актуалния конспект
за държавния изпит.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 1 • Наказателно право11 Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука. 2 • Действие на наказателния закон22 Действие на наказателния закон по време. Действие на най-благоприятния закон. Действие на наказателния закон по място – принципи. 3 • Наказателноотговорни лица28 Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост. Принудителни медицински мерки. 4 • Непълнолетни лица38 Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните лица. 5 • Престъпление49 Понятие за престъплението – обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка. 6 • Обществена опасност и противоправност на деянието63 Обществена опасност. Oбстоятелства, изключващи обществената опасност. Противоправност. Oбстоятелства, които изключват противоправността. 7 • Вина76 Същност и определение за вина. Форми на вината. 8 • Умисъл80 Същност и определение на умисъла. Пряк и евентуален умисъл. Други видове умисъл. 9 • Непредпазливост. Изключващи вината обстоятелства84 Непредпазливост – форми и наказуемост. Фактическа грешка. Случайно деяние. Изпълнение на неправомерна служебна заповед. 10 • Стадии на умишленото престъпление92 Довършено престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от опит. Наказуемост на приготовлението и опита. 11 • Съучастие в престъпление100 Понятие. Основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост. 12 • Усложнена престъпна дейност115 Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъпления– продължавано престъпление, съставно престъпление и други. 13 • Съвкупност от престъпления124 Понятие. Видове – реална съвкупност и идеална съвкупност. Наказуемост при съвкупност от престъпления. 14 • Рецидив129 Понятие. Общ рецидив. Повторност. Опасен рецидив. 15 • Наказание135 Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание. 16 • Система на наказанията144 Обща характеристика. Тенденции в развитието на наказателната система. 17 • Лишаване от свобода. Доживотен затвор149 Наказанието лишаване от свобода – обща характеристика, различие от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода. Доживотен затвор. 18 • Наказания без лишаване от свобода159 Значение. Видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода. 19 • Определяне на наказанието169 Принципи при определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. 20 • Освобождаване от изтърпяване на наказанието176 Обща характеристика и значение. Видове. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване. Помилване – същност, разлика от амнистията. 21 • Освобождаване от наказателна отговорност183 Обща характеристика и значение. Особености при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни. 22 • Давност. Aмнистия. Реабилитация190 Погасяване на наказателното преследване и изпълнението на наложеното наказание. Давност – понятие и видове. Aмнистия – понятие и видове. Реабилитация – понятие и видове. Особена част 23 • Измяна. Предателство и шпионство203 Измяна. Участие в опит за преврат, в бунт и във въоръжено въстание. Други престъпления с противодържавна цел. Предателски престъпления. Шпионски престъпления. 24 • Диверсия и вредителство. Тероризъм219 Престъпленията против икономическата основа на държавата. Диверсия. Вредителство. Тероризъм. Организирана престъпна дейност против републиката. 25 • Престъпления против живота231 Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт. 26 • Престъпления против здравето254 Обща характеристика. Телесни повреди – видове и състави. Заразяване другиго с венерическа болест. 27 • Престъпления против честта. Разврат. Трафик на хора272 Обида. Клевета. Разврат. Блудство. Престъпни съвкупления. Отвличане с цел разврат. Престъпни хомосексуални действия. Престъпления против половия морал. Трафик на хора. 28 • Престъпления против правата на гражданите318 Престъпления против равенството на гражданите. Престъпления политически права. Нарушаване неприкосновеността на жилището и на кореспонденцията. Престъпления против трудовите права. Престъпления против интелектуалната собственост. 29 • Кражба348 Престъпления против собствеността. Обща характеристика на кражбата. Отграничаване от грабеж и обсебване. Състави на кражбата. 30 • Грабеж364 Обща характеристика. Отношение към кражбата и изнудването. Състави на грабеж. 31 • Длъжностно присвояване и обсебване373 Обща характеристика. Длъжностно присвояване - състави. Обсебване – състави. Други престъпни присвоявания. 32 • Измама, документна измама и вещно укривателство383 Измама. Обща характеристика. Активна и пасивна измама. Документна измама. Вещно укривателство. 33 • Общи стопански престъпления. Престъпления против кредиторите395 Обща характеристика. Безстопанственост. Сключване на неизгодна сделка. Други. Престъпления против кредиторите. 34 • Престъпления против финансовата система408 Обща характеристика. Изпиране на пари. Нецелева употреба на финансови средства. Укриване на данъци. Укриване на осигурителни вноски. Други престъпления по тази глава. 35 • Престъпления по служба422 Обща характеристика. Общо престъпление по служба. Злоупотреба със служебно положение. Издаване на служебна тайна и информация. Допустителство към служебно престъпление. Други престъпления по този раздел. 36 • Престъпления против правосъдието432 Набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието. 37 • Подкуп449 Обща характеристика. Пасивен подкуп. Активен подкуп. Търговия с влияние. Посредничество при подкуп. Провокация към подкуп. Изключване на наказуемостта при подкуп. 38 • Документни престъпления465 Обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране – основни особености, състави. Други документни престъпления. 39 • Престъпления против обществения ред484 Престъпление против реда и общественото спокойствие – обща характеристика и система. Хулиганство и самоуправство. 40 • Общоопасни престъпления495 Система и видове общоопасни престъпления. Престъпления, извършени по общоопасен начин и с общоопасни средства. Престъпления против транспорта. 41 • Престъпления против народното здраве и околната среда523 Престъпления против народното здраве. Престъпления против околната среда. Престъпления, свързани с наркотици. Поръчайте учебника  

Фокус & Изчерпателност

Както всяко издание на LawStore, учебникът е отличен източник за подготовка по наказателноправни науки.

Структурата на книгата следва плътно актуалния конспект за държавния изпит. В същото време тя е подходяща за всеки, който желае да вникне в материята на наказателното право.

Обемът на всяка развита тема е балансиран между стремежа за пълнота и идеята за фокус и целенасоченост.

Разгледайте:

Тема 1.
Наказателно право ↗

Систематика & Оформление

Специалното оформление на текста следва логическата последователност на изложението. То позволява по-бързо и целенасочено усвояване на материята.

Оформлението ясно отграничава дефинициите, теоретичните положения, нормативната уредба и съдебната практика. В същото време изложението по всяка тема е изчерпателно, логично и последователно.

Системата от заглавия, подзаглавия, точки и карета предоставя визуални акценти на най-важното по всяка тема.

Източници

Учебникът концентрира най-важните положения от правната доктрина, актуалната нормативна уредба, задължителната и трайната съдебна практика.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата се основава на задълбочено проучване на класическата и съвременната наказателноправна доктрина. В процеса на създаването ù са прегледани и цитирани 29 от водещите учебни курсове и монографии в наказателното право, както и редица класически и съвременни студии и статии. Нашият стремеж е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи или с постановки от съдебната практика на българските върховни юрисдикции. Обширното изследване дава на читателя цялостен теоретичен контекст и възможност за по-задълбочено разбиране на изпитната материя.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Всяка тема в книгата инкорпорира пряко релевантната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени всички необходими нормативни цитати от Конституцията на Република България (КРБ), Наказателния кодекс (НК), Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно и цялостно изложение.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Използваната съдебна практика дава ценен поглед към практическото приложение на разгледаните институти. Така читателят може да направи връзка между теоретичната основа, нормативната уредба и прилагането ù от съдилищата. В учебника ще намерите цитирани над 800+ съдебни акта. Отразени са постановките от задължителната практика на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния съд (ВС), съдържащи се в тълкувателните решения и постановления. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. На съответните систематични места е поместена и релевантна практика на Конституционния съд (КС).

Актуализация®

Наказателното право се развива под въздействие на съвременните тенденции в държавната политика, европейската хармонизация и международните стандарти.

Електронните актуализации на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка. По този начин високата стойност на съдържанието се запазва и надгражда в продължение на години.

18 септември 2019 г. 1 март 2019 г. 14 февруари 2019 г. 21 септември 2018 г. 28 февруари 2018 г. 18 октомври 2017 г. 24 април 2017 г. 13 февруари 2017 г. 8 октомври 2016 г. 8 юни 2016 г. 20 октомври 2015 г. 1 октомври 2014 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Наказателноправни науки • Първа част

Пето издание © 2019

Цена 34 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече