Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Наказателноправни науки ∙ Първа част

Учебник / Помагало © 2016 ∙ Атанас Атанасов ∙ Гергана Антонова Доставка от 19 октомври

30.00 лв.

Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
59.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит
Семестриална подготовка

Σ

Материя

Наказателно право • Обща част
Наказателно право • Особена част

     

Обем

41 теми • 484 страници (формат B5)

Книжно издание

19 септември 2016 г.
Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

ϟ

Актуализация

21 февруари 2018 г. * Актуализациите се изпращат в електронна форма на e-mail, посочен при поръчка.

Съдържание

Наказателно право

"Наказателноправни науки • I част” разглежда цялостно и систематично въпросите по наказателно право обща и особена част, включени в актуалния конспект
за държавния изпит.

Вижте съдържанието ▼ Скрийте съдържанието ▲

Обща част 1 • Наказателно право9 Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука. 2 • Действие на наказателния закон по време и място20 3 • Наказателноотговорни лица26 Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост. Принудителни медицински мерки. 4 • Непълнолетни лица33 Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните лица. 5 • Престъпление42 Понятие за престъплението – обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка. 6 • Обществена опасност и противоправност на деянието53 7 • Вина65 Същност и определение за вина. Форми на вината. 8 • Умисъл69 Същност и определение на умисъла. Пряк и евентуален умисъл. Други видове умисъл. 9 • Непредпазливост. Изключващи вината обстоятелства73 10 • Стадии на умишленото престъпление80 Довършено престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от опит. Наказуемост на приготовлението и опита. 11 • Съучастие в престъпление88 Понятие. Основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост. 12 • Усложнена престъпна дейност97 Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъпления– продължавано престъпление, съставно престъпление и др. 13 • Съвкупност от престъпления105 14 • Рецидив110 15 • Наказание115 Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание. 16 • Система на наказанията123 Обща характеристика. Тенденции в развитието на наказателната система. 17 • Лишаване от свобода. Доживотен затвор128 Наказанието лишаване от свобода – обща характеристика, различие от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода. Доживотен затвор. 18 • Наказания без лишаване от свобода138 Значение. Видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода. 19 • Определяне на наказанието147 Принципи при определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. 20 • Освобождаване от изтърпяване на наказанието153 Обща характеристика и значение. Видове. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване. Помилване – същност, разлика от амнистията. 21 •Освобождаване от наказателна отговорност160 Обща характеристика и значение. Особености при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни. 22 • Давност. Aмнистия. Реабилитация165 Особена част 23 • Измяна. Предателство и шпионство177 24 • Диверсия и вредителство. Тероризъм193 25 • Престъпления против живота204 Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт. 26 • Престъпления против здравето227 Обща характеристика. Телесни повреди – видове и състави. Заразяване другиго с венерическа болест. 27 • Престъпления против честта. Разврат. Трафик на хора244 28 • Престъпления против правата на гражданите273 29 • Кражба301 Обща характеристика. Отграничаване от грабеж и обсебване. Състави на кражбата. 30 • Грабеж317 Обща характеристика. Отношение към кражбата и изнудването. Състави на грабеж. 31 • Длъжностно присвояване и обсебване326 32 • Измама, документна измама и вещно укривателство336 33 • Общи стопански престъпления. Престъпления против кредиторите347 34 • Престъпления против финансовата система360 35 • Престъпления по служба373 36 • Престъпления против правосъдието382 Набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието. 37 • Подкуп399 Пасивен и активен подкуп. Други престъпни състави по този раздел. 38 • Документни престъпления408 Обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране – основни особености, състави. Други документни престъпления. 39 • Престъпления против обществения ред426 Престъпление против реда и общественото спокойствие – обща характеристика и система. Хулиганство и самоуправство. 40 • Общоопасни престъпления437 Система и видове общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта. 41 • Престъпления против народното здраве и околната среда459  

Фокус & Изчерпателност

Всичко необходимо по наказателно право

Както всяко издание на LawStore, учебникът е отличен източник за подготовка по наказателноправни науки.

Структурата на книгата следва плътно актуалния конспект за държавния изпит. В същото време тя е подходяща за всеки, който желае да вникне в материята на наказателното право.

Обемът на всяка развита тема е балансиран между стремежа за пълнота и идеята за фокус и целенасоченост.

Убедете се сами:

1 • Наказателно право

Систематика & Оформление

По-бързо и ефективно усвояване

Специалното оформление на текста следва логическата последователност на изложението. То позволява по-бързо и целенасочено усвояване на материята.

Системата от заглавия, подзаглавия, точки и карета предоставя визуални акценти на най-важното по всяка тема.

Оформлението ясно отграничава дефинициите, теоретичните положения, нормативната уредба и съдебната практика. В същото време изложението по всяка тема е изчерпателно, логично и последователно.

Източници

Система. Анализ. Синтез

Този учебник е резултат от работа с широк кръг от източници. Той концентрира най-важните положения от правната доктрина, актуалната нормативна уредба, задължителната и трайната съдебна практика.

Така читателят има възможност да придобие задълбочени познания по наказателно право, необходими както за отлично представяне на изпитите, така и за успешна и пълноценна практика.

Актуализация

В крак с развитието на наказателното право

Наказателното право се развива под въздействие на съвременните тенденции в държавната политика, европейската хармонизация и международните стандарти.

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на наказателноправните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации. По този начин високата стойност на съдържанието се запазва и надгражда в продължение на години.

Актуализациите се изпращат на e-mail, посочен при поръчка на книгата.

Наказателноправни науки • I част

Наказателно право. Обща и особена част

Цена 30 лв.

Поръчай

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х