Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Наказателноправни науки
Втора част

Учебник © 2020 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-14-6 Доставка от 19 октомври
32.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
66.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит по наказателноправни науки (НПН) Учебникът е напълно подходящ и за семестриална подготовка по наказателно-процесуално право.

Σ

Материя

Наказателен процес

     

Обем

42 теми
436 страници

Шесто издание

3 февруари 2020 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Наказателният процес, по-достъпен

Учебникът разглежда въпросите по наказателен процес, включени във втората част от актуалния материал за държавния изпит по наказателноправни науки.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 42 • Обща характеристика на наказателния процес11 Обща характеристика на наказателния процес – дейност на определени участници. Наказателнопроцесуални функции. Наказателнопроцесуални правоотношения. Фази и стадии на наказателния процес. 43 • Съдебни заседатели. Равенство. Независимост20 Участие на съдебни заседатели в наказателното производство. Принцип за равенство на гражданите пред закона. Принцип за независимост на съдебната власт и нейните органи. 44 • Право на защита29 Същност и уредба. Процесуални гаранции на правото на защита. 45 • Разкриване на истината. Вътрешно убеждение36 Принцип за разкриване на истината в наказателния процес. Принцип на оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение. 46 • Публичност. Непосредственост. Устност42 Принцип на публичност в наказателния процес. Принцип на непосредственост. Принцип на устност. 47 • Състезателност. Официално начало52 Принцип на състезателност и равни права на страните. Официално начало в наказателния процес – същност, съдържание, изключения. 48 • Участници, страни и субекти. Съд. Подсъдност56 Участници, субекти и страни на наказателния процес. Съдът – главен субект на наказателния процес. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела. 49 • Прокурор. Разследващи органи71 Прокуратура. Процесуално положение на прокурора и разследващите органи. 50 • Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител83 Процесуална фигура на пострадалия в наказателното производство. Частен обвинител – понятие, конституиране и функции. Частен тъжител – правоспособност и дееспособност. Частна тъжба. 51 • Обвиняем92 Понятие, конституиране и процесуално положение на обвиняемия в наказателния процес. 52 • Защитник и повереник100 Процесуално положение на защитника в наказателния процес. Процесуално положение на повереника. Назначаване на особен представител. 53 • Граждански ищец и граждански ответник108 Граждански иск в наказателното производство. Процесуално положение на гражданския ищец в наказателния процес. Процесуално положение на гражданския ответник. 54 • Свидетел. Защита на свидетеля и на други лица в наказателното производство113 Понятие и статут. Защита на свидетеля. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. 55 • Мерки за процесуална принуда123 Обща характеристика и система на мерките за процесуална принуда. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. 56 • Предмет и тежест на доказване140 Доказването в наказателния процес. Предмет на доказване. Тежест на доказване. 57 • Доказателства146 Същност на доказателствата. Видове доказателства. 58 • Доказателствени средства155 Същност на доказателствените средства. Видове доказателствени средства. 59 • Оглед, претърсване и изземване169 Оглед на местопроизшествието. Оглед на труп. Оглед на лице (освидетелстване). Претърсване. Личен обиск. Изземване. 60 • Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване191 Експертиза – понятие и назначаване. Вещо лице – права и задължения. Експертно заключение. Видове експертизи. Следствен експеримент – понятие и извършване. Разпознаване – същност, подготовка, извършване, особености. 61 • Разпит. Очна ставка208 Разпит на обвиняемия. Разпит на свидетел. Очна ставка. Досъдебно производство 62 • Образуване на досъдебно производство. Предпоставки за привличане на обвиняем222 Образуване на досъдебното производство. Понятие и условия. Компетентен орган и надлежен акт. Привличане на обвиняем – понятие. Предпоставки за привличане на обвиняем. 63 • Разследване233 Обща характеристика. Ход на процесуалните действия. Срок за извършване на разследването. 64 • Действия на прокурора след приключване на разследването245 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. Съдебно производство 65 • Образуване на съдебното производство255 Образуване на съдебно производство и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. 66 • Първоинстанционно производство271 Обща характеристика. Даване ход на делото. Съдебно следствие. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия. 67 • Изменение на обвинението287 Обща характеристика. Основания за изменение на обвинението. Процесуален ред за изменение на обвинението. 68 • Постановяване на присъдата293 Съвещание на съда. Въпроси, които решава съдът. Произнасяне. Присъдата като процесуален акт. Произнасяне по мярката за неотклонение и обезпечителната мярка. 69 • Въззивно производство 304 Обща характеристика на въззивното производство. Образуване.Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция. 70 • Правомощия на въззивната инстанция313 Обща характеристика и очерк. Потвърждаване на присъдата. Връщане на делото за ново разглеждане. Постановяване на нова присъда. Изменение на присъдата. Актове на въззивния съд. 71 • Проверка на определенията и разпорежданията319 Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията. 72 • Касационно производство324 Обща характеристика на касационното производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Подаване на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане. 73 • Касационни основания330 Обща характеристика и очерк. Нарушение на материалния закон. Съществено процесуално нарушение. Явна несправедливост на наложеното наказание. 74 • Правомощия и указания на касационната инстанция335 Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията. 75 • Възобновяване на наказателни дела341 Основания и производство по възобновяване на наказателни дела. 76 • Привеждане в изпълнение348 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения. 77 • Налагане на административно наказание356 Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 78 • Особени правила. Бързо производство. Ускоряване на наказателното производство364 Характеристика на особените правила. Бързо производство. Ускоряване на наказателното производство. 79 • Съкратено съдебно следствие. Специализиран наказателен съд373 Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция. Разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища. 80 • Споразумение383 Обща характеристика на прекратяване на наказателното производство със споразумение. Предпоставки и форма на споразумението. Произнасяне по споразумението от съда. Последици. Споразумение в съдебното производство. 81 • Дела за престъпления, извършени от непълнолетни391 Особен процесуален ред за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. Особени производства 82 • Международно сътрудничество по наказателни дела401 Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд. Трансфер на наказателното производство. 83 • Екстрадиция. Европейска заповед за арест415 Обща характеристика. Условия и процедура по екстрадиция. Европейска заповед за арест. Поръчайте учебника  

Изпитан източник за отлична подготовка

Учебникът съдържа всички необходими знания за цялостно и задълбочено разбиране на материята по наказателен процес.

Всяка тема разглежда в пълнота включените процесуални институти. Изложението е ясно и изчерпателно, последователно и логически свързано.

Учебникът представлява успешно помагало за подготовка както за държавния изпит по наказателноправни науки, така и за семестриалния изпит по наказателен процес.

Разгледайте:

Тема 42.
Обща характеристика на наказателния процес ↗

Задълбочено усвояване. Бърз преговор

Оформлението на темите осигурява целенасоченост и фокус при подготовката.

Систематичната подредба на материята ще Ви помогне да си спомните и да възпроизведете съдържанието на всяка тема в ясна последователност и пълнота.

Визуални асоциации активират визуалната ви памет, като по този начин ускоряват процесите на запомняне и преговор.

Необходимите акценти в темите са поставени чрез система от заглавия, точки и карета. Теоретичните определения и нормативния текст са обособени в самостоятелни стилове, което подчертава йерархията на източниците в изложението.

Теория, закон и съдебна практика в едно

Многообразието и обективността на използваните източници гарантира изчерпателността на всяка тема.

Учебникът представлява оптимална пресечна точка между правната доктрина, нормативната уредба и съдебната практика в наказателно-процесуалната област.

Това представяне на наказателния процес ще Ви позволи да се задълбочите в материята с всяка прочетена тема.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на темите се основава както на класическите, така и на съвременните научни трудове. По този начин изложението отразява и еволюцията на наказателно-процесуалната мисъл във времето. При разработването на учебника са използвани 33 класически и съвременни трудове от правната доктрина. Съдържанието е обогатено и с актуални монографии, студии и статии. Така е постигнато цялостно изложение, напълно съобразено със съвременните достижения на наказателно-процесуалната доктрина.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Учебникът включва цитирана актуалната нормативна уредба. Законът е инкорпориран пряко на съответните систематични места във всяка тема. Това позволява фокусиран прочит от един източник, без да е необходим паралелен преглед на закона. В изложението са представени актуалния Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и ключови разпоредби на други нормативни източници, които пряко регулират наказателно-процесуалната дейност – Конституция на Р България, Наказателен кодекс, ЗЗЛЗВНП, ЗАНН, ЗЕЕЗА и други.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Учебникът консолидира постановките на над 500+ съдебни акта, подбрани от практиката на ВКС, ВАС и КС. По всеки въпрос са разгледани тълкувателните актове на върховните съдилища, както и съдебната практика на ВКС по отделни казуси. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания. Отразени са и разясненията от практиката на Конституционния съд по редица институти на наказателния процес.

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации.

Учебникът е актуален към 6 май 2020 г.

22 октомври 2019 г. 1 март 2019 г. 22 февруари 2019 г. 8 октомври 2018 г. 9 март 2018 г. 31 октомври 2017 г. 16 октомври 2017 г. 22 февруари 2017 г. 8 октомври 2016 г. 8 юни 2016 г. 23 октомври 2015 г. 1 октомври 2014 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации от нашия екип.

Наказателноправни науки

II. Наказателен процес

Цена 32 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram