Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Наказателен процес (II/2018)

8 октомври 2018 г. Резюме Александра Атанасова

Към книгата

Най-новата актуализация на учебника "Наказателноправни науки • Наказателен процес" отразява най-новите нормативни промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (ЗЗЛЗВНП), обнародвани в бр. 44 на Държавен вестник от 29 май 2018 г.

Промените целят да постигнат процесуална икономия, да защитят правата на страните в наказателния процес, както и да отстранят определени правно-технически грешки в процесуалния закон.

49 • Прокурор. Разследващи органи

С оглед на процесуална икономия и защитата на правата на страните е направено допълнение към разпоредбата на чл. 50 НПК.

Член 50 НПК

Когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство не се прекратява, като прокурорът уведомява пострадалия за правото му в 1-месечен срок да подаде тъжба по реда на чл. 81, ако не са налице основанията по чл. 49 (за образуване на наказателното производство от прокурора за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия — бел. авт.).

Целта е да се осигурят на пострадалия необходимите процесуални гаранции с оглед защитата на неговите основни права и законни интереси при спазване на изискването за процесуална икономия и бързина на наказателното производство.

54 • Свидетел. Защита на свидетеля и на други лица в наказателното производство

С последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс са отстранени определени несъответствия в отделни разпоредби във връзка с компетентността на съдията-докладчик по отношение на мерките по защита на свидетел (чл. 123 НПК).

В изложението на темата са разгледани и новите разпоредби на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП). С тях е отчетен опитът на Бюрото по защита при главния прокурор по прилагане на мерките за защита, както и законодателните решения в държавите - членки на Европейския съюз, относно вида и мерките за защита на застрашените лица.

Прави се разграничение между временната защита, предвидена в НПК, и специалната защита по ЗЗЛЗВНП.

Новото изложение представя актуалния механизъм за включване в Програмата за защита на застрашени лица. Разгледани са мерките за защита и редът за тяхното предоставяне и прекратяване.

55 • Мерки за процесуална принуда

Законодателят прецизира нормативната уредба по темата (вж.чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК).

58 • Доказателствени средства

Прецизирана е разпоредбата на чл. 127 НПК относно видовете писмени доказателствени средства.

65 • Образуване на съдебното производство

Промените са насочени към унифициране на процедурата и ред за обжалване и съдебен контрол на неправораздавателните съдебни актове, с които наказателното производство се администрира (чл. 249 – 251 НПК).

Посочва се още, че при спиране на наказателното производство по дела от частен характер актът, с който се произнася съдията-докладчик, е разпореждане, което се връчва на частния тъжител и на подсъдимия (чл. 251 – 252 НПК).

69 • Въззивно производство

Допълнено е изложението, което разглежда принципа за забрана за влошаване положението на подсъдимия. В обхвата на reformatio in pejus попада и административно наказване, когато извършеното деяние се наказва по административен ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ (чл. 337, ал. 2 НПК).

70 • Правомощия на въззивната инстанция

Законът урежда изрично нови правомощия на въззивния съд при изменение на присъдата:

Член 337 НПК

(1) Въззивният съд може да:

1. намали наказанието;

2. приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление;

3. освободи подсъдимия от изтърпяване на наказанието съгласно чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс;

4. освободи подсъдимия от наказателна отговорност съгласно чл. 78 и 78а от Наказателния кодекс;

5. намали или отмени административното наказание.

(2) Когато има съответен протест от прокурора, съответна жалба от частния тъжител или частния обвинител, въззивният съд може да:

1. увеличи наказанието;

2. отмени освобождаването от изтърпяване на наказанието по чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс.

3. увеличи административното наказание;

4. наложи административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ.

(3) Въззивната инстанция може да се произнесе и само относно мотивите и основанията за оправдаването на подсъдимия или по гражданския иск.

Пълна актуализация

На всички читатели на Наказателноправни науки II част изпращаме и консолидирана актуализация на книгата.

Тя обхваща всички промени в периода от издаване на учебника до 6 октомври 2018 г., включително и реформата на процесуалния закон от 2017 г.

По този начин разполагате с най-актуалното съдържание и всичко необходимо за успешното полагане на изпита.

Х