Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Наказателноправни науки
Втора част

Учебник © 2022 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-31-3 Доставка от 14 октомври 2021
36.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
74.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит по наказателноправни науки (НПН) Учебникът е напълно подходящ и за семестриална подготовка по наказателно-процесуално право.

Σ

Материя

Наказателен процес

     

Обем

47 теми
484 страници

Осмо издание

17 октомври 2022 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Наказателният процес, по-достъпен

Учебникът разглежда въпросите по наказателен процес, включени във втората част от актуалния конспект за държавния изпит по наказателноправни науки.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 44 • Наказателен процес13 Понятие и задачи. Фази и стадии на наказателния процес. Дейност на държавните органи и гражданите в наказателния процес. Наказателнопроцесуални функции. Наказателнопроцесуални правоотношения. 45 • Съдебни заседатели. Равенство на гражданите пред закона28 Участие на съдебни заседатели в наказателното производство. Принцип за равенство на гражданите в наказателното производство. 46 • Независимост на органите на наказателното производство34 Същност на принципа за независимост. Независимост на съда. Независимост на прокурора. Положение на разследващите органи. 47 • Право на защита38 Същност и уредба. Процесуални гаранции на правото на защита. 48 • Разкриване на истината. Вътрешно убеждение45 Принципът за разкриване на истината в наказателния процес. Принцип за вземане на решение по вътрешно убеждение. 49 • Публичност. Непосредственост. Устност52 Публичност на съдебните заседания. Непосредственост. Устно извършване на наказателното производство. 50 • Състезателност. Официално начало62 Принцип на състезателност и равни права на страните. Официално начало в наказателния процес – същност, съдържание, изключения. 51 • Разумен срок. Централно място на съдебното производство66 Разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Централно място на съдебното производство. 52 • Участници, страни и субекти. Съд. Подсъдност75 Участници, субекти и страни на наказателния процес. Съдът – главен субект на наказателния процес. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела. 53 • Прокурор. Разследващи органи91 Прокуратура. Процесуално положение на прокурора и разследващите органи. 54 • Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител103 Процесуална фигура на пострадалия в наказателното производство. Частен обвинител – понятие, конституиране и функции. Частен тъжител – правоспособност и дееспособност. Частна тъжба. 55 • Обвиняем113 Понятие, конституиране и процесуално положение на обвиняемия в наказателния процес. 56 • Защитник и повереник122 Процесуално положение на защитника в наказателния процес. Процесуално положение на повереника. Назначаване на особен представител. 57 • Граждански ищец и граждански ответник131 Граждански иск в наказателното производство. Процесуално положение на гражданския ищец в наказателния процес. Процесуално положение на гражданския ответник. 58 • Свидетел. Защита на свидетеля136 Понятие и статут. Защита на свидетеля и на други лица, застрашени във връзка с наказателното производство. 59 • Мерки за неотклонение146 Понятие, цел и видове. Вземане на мярка за неотклонение. Правила за отделните мерки за неотклонение. 60 • Други мерки за процесуална принуда164 Понятие, особености и видове. Други мерки за процесуална принуда по отношение на обвиняемия. 61 • Предмет и тежест на доказване176 Доказването в наказателния процес. Предмет на доказване. Тежест на доказване. 62 • Доказателства182 Същност на доказателствата. Видове доказателства. 63 • Доказателствени средства191 Същност на доказателствените средства. Видове доказателствени средства. 64 • Гласни и писмени доказателствени средства194 Гласни доказателствени средства. Писмени доказателствени средства. 65 • Веществени доказателствени средства204 Понятие и отграничение. Видове. Лица и ред за изготвяне на веществени доказателствени средства 66 • Оглед, претърсване и изземване208 Оглед на местопроизшествието. Оглед на труп. Оглед на лице (освидетелстване). Претърсване. Личен обиск. Изземване. 67 • Разпит. Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване229 Разпит. Очна ставка. Експертиза – понятие и назначаване. Вещо лице – права и задължения. Експертно заключение. Видове експертизи. Следствен експеримент – понятие и извършване. Разпознаване – същност, подготовка, извършване, особености. 68 • Специални разузнавателни средства261 Понятие. Видове. Ред за използване. Срокове. Доказателствено значение. Досъдебно производство 69 • Образуване на досъдебно производство269 Образуване на досъдебното производство. Понятие и условия. Компетентен орган и надлежен акт. 70 • Разследване276 Обща характеристика. Ход на процесуалните действия. Срок за извършване на разследването. 71 • Привличане на обвиняем288 Понятие. Предпоставки за привличане на обвиняем. 72 • Действия на прокурора след завършване на разследването292 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. Съдебно производство 73 • Предаване на съд и подготвителни действия303 Обща характеристика. Образуване на съдебно производство. Подготвителни действия по дела от общ характер. Разпоредително заседание. Подготвителни действия при дела от частен характер. 74 • Първоинстанционно производство319 Обща характеристика. Даване ход на делото. Съдебно следствие. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия. 75 • Изменение на обвинението в съдебно заседание335 Обща характеристика. Основания за изменение на обвинението. Процесуален ред за изменение на обвинението. 76 • Постановяване на присъдата341 Съвещание на съда. Въпроси, които решава съдът. Произнасяне. Присъдата като процесуален акт. Произнасяне по мярката за неотклонение и обезпечителната мярка. 77 • Въззивно производство 353 Обща характеристика на въззивното производство. Образуване. Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция. 78 • Правомощия на въззивната инстанция362 Обща характеристика и очерк. Потвърждаване на присъдата. Връщане на делото за ново разглеждане. Постановяване на нова присъда. Изменение на присъдата. Актове на въззивния съд. 79 • Касационно производство369 Обща характеристика на касационното производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Подаване на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане. 80 • Касационни основания. Правомощия на касационната инстанция375 Обща характеристика и очерк на касационните основания. Правомощия на касационната инстанция. 81 • Възобновяване на наказателни дела386 Основания и производство по възобновяване на наказателни дела. 82 • Привеждане в изпълнение394 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения. Особени правила 83 • Бързо производство402 Характеристика и приложение. Особени процесуални правила. Приложение на общите правила. 84 • Ускоряване на наказателното производство407 Понятие и характеристика. Ускоряване на досъдебното производство. Ускоряване на съдебното производство. 85 • Съкратено съдебно следствие. Специализиран наказателен съд412 Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция. Разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища. 86 • Налагане на административно наказание423 Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 87 • Споразумение431 Обща характеристика на прекратяване на наказателното производство със споразумение. Предпоставки и форма на споразумението. Произнасяне по споразумението от съда. Последици. Споразумение в съдебното производство. 88 • Дела за престъпления, извършени от непълнолетни и от лица, които не владеят български език439 Особен процесуален ред за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. Особени правила за разглеждане на престъпления, извършени от лица, които не владеят български език. Особени производства 89 • Международно сътрудничество по наказателни дела455 Международно сътрудничество по наказателни дела. Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд. Трансфер на наказателното производство. Решение по субсидиарна компетентност и паралелни наказателни производства. 90 • Екстрадиция470 Обща характеристика. Условия и процедура по екстрадиция. Европейска заповед за арест. Европейска заповед за защита. Европейска заповед за разследване. Поръчайте учебника  

Изпитан източник за отлична подготовка

Учебникът съдържа всички необходими знания за цялостно и задълбочено разбиране на материята по наказателен процес.

Всяка тема разглежда в пълнота включените процесуални институти. Изложението е ясно и изчерпателно, последователно и логически свързано.

Учебникът представлява успешно помагало за подготовка както за държавния изпит по наказателноправни науки, така и за семестриалния изпит по наказателен процес.

Разгледайте:

Тема 44.
Наказателен процес ↗

Задълбочено усвояване. Бърз преговор

Оформлението на темите осигурява целенасоченост и фокус при подготовката.

Систематичната подредба на материята ще Ви помогне да си спомните и да възпроизведете съдържанието на всяка тема в ясна последователност и пълнота.

Визуални асоциации активират визуалната ви памет, като по този начин ускоряват процесите на запомняне и преговор.

Необходимите акценти в темите са поставени чрез система от заглавия, точки и карета. Теоретичните определения и нормативния текст са обособени в самостоятелни стилове, което подчертава йерархията на източниците в изложението.

Теория, закон и съдебна практика в едно

Многообразието и обективността на използваните източници гарантира изчерпателността на всяка тема.

Учебникът представлява оптимална пресечна точка между правната доктрина, нормативната уредба и съдебната практика в наказателно-процесуалната област.

Това представяне на наказателния процес ще Ви позволи да се задълбочите в материята с всяка прочетена тема.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на темите се основава както на класическите, така и на съвременните научни трудове. По този начин изложението отразява и еволюцията на наказателно-процесуалната мисъл във времето. При разработването на учебника са използвани 33 класически и съвременни трудове от правната доктрина. Съдържанието е обогатено и с актуални монографии, студии и статии. Така е постигнато цялостно изложение, напълно съобразено със съвременните достижения на наказателно-процесуалната доктрина.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Учебникът включва цитирана актуалната нормативна уредба. Законът е инкорпориран пряко на съответните систематични места във всяка тема. Това позволява фокусиран прочит от един източник, без да е необходим паралелен преглед на закона. В изложението са представени актуалния Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и ключови разпоредби на други нормативни източници, които пряко регулират наказателно-процесуалната дейност – Конституция на Р България, Наказателен кодекс, ЗЗЛЗВНП, ЗАНН, ЗЕЕЗА и други.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Учебникът консолидира постановките на над 500+ съдебни акта, подбрани от практиката на ВКС, ВАС и КС. По всеки въпрос са разгледани тълкувателните актове на върховните съдилища, както и съдебната практика на ВКС по отделни казуси. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания. Отразени са и разясненията от практиката на Конституционния съд по редица институти на наказателния процес.

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации.

Съдържанието на най-новото издание на учебника е напълно актуално към 17 октомври 2022 г.

17 септември 2022 г. 14 март 2022 г. 22 октомври 2021 г. 22 октомври 2019 г. 1 март 2019 г. 22 февруари 2019 г. 8 октомври 2018 г. 9 март 2018 г. 31 октомври 2017 г. 16 октомври 2017 г. 22 февруари 2017 г. 8 октомври 2016 г. 8 юни 2016 г. 23 октомври 2015 г. 1 октомври 2014 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации от нашия екип.

Наказателноправни науки

II. Наказателен процес

Цена 36 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram