Х

Актуализация на Юридическа правоспособност

10 октомври 2016

Към книгата

Актуализацията обхваща измененията в темите, настъпили в резултат от провеждане на реформата в съдебната система.

Тема 3 • Прокуратура и следствие

Премахната като общ принцип е централизацията на прокуратурата.

Предвидена е възможност в определените със закон случаи прокурор от по-горестоящата прокуратура:

"1. да извършва действия, включени в компетентността на прокурорите от по-ниските по степен прокуратури;"

"2. мотивирано и писмено да спира, отменя или изменя актовете на прокурорите от по-ниските по степен прокуратури."

Тема 5 • Съдии, прокурори и следователи

Промените в статута на съдиите, прокурорите и следователите касаят режима на дисциплинарната отговорност.

Тема 7 • Съдебни изпълнители

По правило държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на частни притезания (чл. 264, ал. 2, изр. 1 ЗСВ). На държавния съдебен изпълнител може да се възложи събирането на вземания на органите на съдебната власт (чл. 264, ал. 2, изр. 2 ЗСВ).

Премахната е изричната възможност държавата да възлага на държавните съдебни изпълнители и събирането на публични вземания в случаите, определени със закон.