Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация по Граждански процес (II/2018)

септември 2018 г.РезюмеАтанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията е посветена на промените в гражданско-процесуалната материя в периода от 4 февруари 2018 г. до 5 септември 2018 г.

Отразени са промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Търговския закон (ТЗ), относими към материята на гражданското процесуално право. Съдържанието на учебника е обогатено и със задължителните постановки на Тълкувателно решение № 1–2015–ОСГТК от 10 юли 2018 г. и Тълкувателно решение № 5–2015–ОСГТК от 12 юли 2018 г. на Върховния касационен съд.

57 •  Иск

Отразено е допълнението в чл. 126 ГПК, касаещо висящи дела по частичен иск.

Член 126 ГПК

(1) Когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда, с изключение на делата за присъждане на първоначално непредявената част от вземане, предмет на дело по вече висящ частичен иск.

(2) Когато прекратяването се постановява от въззивния съд, той обезсилва решението на първата инстанция.

58 • Подведомственост и подсъдност

С измененията в чл. 113 ГПК (бр. 65 от 7 август 2018 г.) се променя систематичното място на исковете предявени от и срещу потребители. Те задължително се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

С изменението на чл. 115 ГПК е направен опит подсъдността по исковете на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да се синхронизира с дейността на съда и страните по доказване на факта на непозволеното увреждане, да се избегнат затрудненията при събирането на доказателства по делегация и по този начин да се достигне до разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Разгледани са новите моменти във връзка със значението на подсъдността и измененията в преклузивните срокове, в които може да се релевират възраженията за неподсъдност.

59 • Предявяване на иск

На съответните систематични места са поместени изричните законови разрешения относно предявяването и последиците на предявения частичен иск.

60 • Разглеждане на делото

Темата е разширена по отношение на предварителните въпроси и даване ход на делото и новите преклузивни срокове на възраженията за неподсъдност по местонахождение на недвижимия имот.

Отменено е спирането на сроковете през дните, обявени за официални празници и по време на съдебната ваканция. С това текстът на чл. 61 ГПК се връща към първоначалната му редакция, която е поместена в учебника.

66 • Съдебни актове

Частта относно обжалване на определенията и разпорежданията е допълнена със задължителните постановки на Тълкувателно решение № 5–2015-ОСГТК ВКС от 12.07.2018 г.

75 • Индивидуално принудително изпълнение

Прецизирана е уредбата, посветена на изпълнението на парични притезания срещу държавата и държавни учреждения.

76 •  Изпълнителни основания

Отразени са новите моменти при изпълнителните основания, основани на Регламент (ЕО) № 861/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Хагската конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството.

78 • Изпълнение на парични притезания

Темата е обогатена с разсъжденията на Върховния касационен съд (ВКС) относно същността и правните последици на възбраната, изразени в Тълкувателно решение № 1–2015-ОСГТК ВКС от 10.07.2018 г.

81 • Търговска несъстоятелност

Актуализирана е уредбата на служебно вписване в списъка на приетите вземания на вземанията на работници или служители, произтичащи от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника.

Х