Актуализация по Граждански процес към 1 февруари 2018 г.

февруари 2018 • Резюме • Александра Атанасова

Към книгата

На всички читатели на Гражданскоправни науки III: Граждански процес е изпратена специално разработена актуализация, която отразява новите положения в материята към 1 февруари 2018 г.

Актуализацията обхваща промените в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017, бр. 96 от 1.12.2017, бр. 102 от 22.12.2017) и Търговския закон (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017).

Отразени са новите моменти при електронния документ и електронния подпис, въведени със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги във връзка с Регламент (ЕС) № 910/2014.

58 • Подведомственост и подсъдност

В темата са отразени промените в Гражданския процесуален кодекс, които касаят местната подсъдност по граждански дела.

Член 108 ГПК

(1) Искове срещу държавни учреждения и юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище. (...)

(2) Искове срещу държавата и държавни учреждения, включително поделения и клонове на последните се предявяват пред съда, в чийто район е възникнало спорното правоотношение правоотношението, от което произтича спорът, освен в случаите по чл. 109 и 110 (когато подсъдността се определя по местонахождение на недвижимия имот или по местооткриване на наследството — бел. авт.). Когато то е възникнало в чужбина, искът се предявява пред надлежния съд в София.

Член 115 ГПК

(1) Иск за вреди от непозволено увреждане може да се предяви и по местоизвършването на деянието.

(2) Прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие.

59 • Предявяване на иск

Към съдържанието на исковата молба по осъдителен иск за парично вземане се добавя нов елемент. Ищецът трябва да посочи и банкова сметка или друг начин за плащане в исковата молба (чл. 127, ал. 4 ГПК).

60 • Разглеждане на делото

В Гражданския процесуален кодекс е уредено спиране на сроковете по време на официалните празници и съдебната ваканция (чл. 61, ал. 2 ГПК).

64 • Доказателствени средства

Съдържанието на въпроса, което се отнася до писмените доказателства, е ревизирано, за да отрази новите моменти при електронния документ и електронния подпис, въведени със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Регламент (ЕС) № 910/2014.

66 • Съдебни актове

Задължителен реквизит на съдебното решение по осъдителни дела вече е и банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг посочен от ищеца начин за плащане (чл. 236, ал. 1, т. 7 ГПК).

68 • Правни последици на съдебното решение

Когато срещу длъжника е било допуснато предварително изпълнение, но след това искът е бил отхвърлен с влязло в сила решение, съдът издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя. Изпълнителният лист обхваща и събраните от длъжника такси и разноски в изпълнителното производство (чл. 245, ал. 3 ГПК).

72 • Касационно обжалване

С измененията на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) се урежда промяна в критериите за допускане до касационно обжалване.

Авторът подробно разглежда съдържанието на цялата тема и коментира къде разсъжденията, направени преди промяната, остават в сила и къде настъпва промяна.

Член 280 ГПК

(1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:

1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;

2.решаван противоречиво от съдилищата;

3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

(2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

(...)

В актуализацията всеки от допълнителните критерии за допустимост до касационно обжалване е разгледан по отделно в светлината на новата уредба, включително и с оглед на новата постановка на чл. 290, ал. 3 ГПК.

73 • Отмяна на влезли в сила решения

Когато решението бъде отменено и в случай че новото решение е различно от предишното, съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на отмененото решение, както и за събраните от длъжника такси и разноски в изпълнителното производство (чл. 309, ал. 1, изр. 2 във вр. с чл. 245, ал. 3, изр. 2 ГПК).

74 • Oсобени искови производства

Съдържанието на понятието „търговски спор“ е определено изрично в процесуалния закон. От обхвата на това понятие отпада договорът за публично-частно партньорство (чл. 365, т. 2 ГПК).

75 • Индивидуално принудително изпълнение

В материята на изпълнителното производство са въведени редица изменения. Целта на измененията е да се оптимизира производството във всичките му фази чрез въвеждане на допълнителни гаранции за защита интересите на страните и отстраняване на причините за забавяне и неефективност на принудителното изпълнение.

След последното изменение на чл. 458 от ГПК държавата се смята за присъединен взискател за дължимите й от длъжника суми само за публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението.

В процесуалния закон изрично е посочено, че изпълнителното производство приключва с удовлетворяване на изпълняемото право и събиране на разноските по изпълнението (чл. 433, ал. 2 ГПК).

Взискателят има право да обжалва приключването на принудителното изпълнение и отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка при определяне цената на движима вещ или за определяне на началната цена на недвижим имот за публична продан (чл. 435, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 435, ал. 1, т. 2 ГПК).

Предвидена е възможност за контрол върху действията по изпълнението, когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело (чл. 441 ГПК).

Отразено е съдържанието на изцяло изменените член 427 ГПК и член 430 ГПК.

77 • Заповедно производство

В актуализацията са отразени съществените промени, които уреждат основанията, хода на заповедното производство (чл. 411, чл. 412, т. 8 ГПК), новите възможности при подаване на възражение от длъжника и последиците от възражението (чл. 414, 414а, 415 ГПК).

Ново основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение, независимо от неговата цена, са влезлите в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ до работодател за изплащане на забавени повече от 2 месеца парични задължения по трудови правоотношения (чл. 417, т. 8 ГПК).

В защита на длъжника е уредена възможността съдът, постановил незабавно изпълнение, да го спре и без да бъде представено обезпечение. За целта длъжникът трябва да направи искане в срока за възражение, подкрепено с писмени доказателства (чл. 420, ал. 2 ГПК).

Изрично е разгледана защитата при отказ за издаване на заповед за изпълнение (чл. 413 ГПК).

78 • Изпълнение на парични притезания

С допълненията в Гражданския процесуален кодекс е уреден изрично принципът за съразмерност (чл. 442а ГПК). Принципът намира приложение както в обезпечителното производство, така и при изпълнението.

Член 442а ГПК

(1) Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението, като отчитат всички данни и обстоятелства по делото, процесуалното поведение на длъжника и възможността вземането да остане неудовлетворено.

(...)

Налице са изменения по отношение на възбраната върху недвижим имот и запорът върху вземане.

Разширена е уредбата относно начина на определяне на продажната цена на подлежащите на принудителна продан движими вещи на значителна стойност (вещи с оценка над 5000 лева, моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства) и недвижими вещи. За определяне стойността на тези вещи, съдебният изпълнител е длъжен да назначи вещо лице (чл. 468, ал. 3, чл. 485, ал. 1, изр. 1, чл. 485, ал. 4 ГПК).

При наддаването за недвижим имот вече е допустимо да се направи само едно наддавателно предложение.

Отразени в актуализацията са и редица изменения, които касаят изпълнението върху движими и недвижими вещи, вземания на длъжника, ценни книжа, обособена част от предприятие и права върху обекти на индустриалната собственост.

79 • Изпълнение на непарични задължения

Изрично уредено е правомощието на съдебния изпълнител да налага глоби на длъжника, който не изпълнява доброволно задължението си за предаване на дете.

80 • Защита в изпълнителния процес

В темата са отразени прецизираните и актуализирани разпоредби относно възможностите за обжалване действията и бездействията на съдебния изпълнител (чл. 435 ГПК).

81 • Търговска несъстоятелност

Отразени са най-новите промени в Търговския закон по отношение на неплатежоспособността на търговеца, легитимация в производство по несъстоятелност и списъка на предявените вземания. Всички изменения са свързани с задълженията за изплащане на трудови възнаграждения.

84 • Обезпечителен процес

С изменение в Гражданския процесуален кодекс към кръга на притезанията, върху които не се допуска обезпечение на иск за парично вземане, се добавят и вземанията на лечебни заведения от Националната здравноосигурителна каса (чл. 393, ал. 1 ГПК).

85 • Охранителни производства

Във връзка с измененията в чл. 280 на ГПК е прецизирано цитирането на нормативната уредба.

Х