Гражданскоправни науки
Втора част

Учебник © 2020 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ ISBN 978-619-7394-16-0 Доставка от 19 октомври
32.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
104.00 лв. ✓
Σ

Материя

Облигационно право
Търговски сделки
Авторско право
Семейно и наследствено право

     

Обем

22 теми
532 страници

Четвърто издание

31 юли 2020 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката.

Пълен и ясен учебник

Учебникът разглежда цялостно и систематично въпросите на отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения, включени във втората част от конспекта за държавния изпит.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Договори на гражданското и търговското право 33 • Възмездно придобиване на права9 Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача при евикция и за недостатъци. Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на стоки. Договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. 34 • Дарение и спонсорство55 Понятие. Отграничения. Видове. Сключване и форма на договора. Тежест при дарението. Отмяна на дарението. Спонсорство. 35 • Наемни отношения66 Договор за наем. Пренаемане. Прекратяване на наемното отношение. Лизинг – понятие и видове. 36 • Заем87 Заем за послужване. Заем за потребление. Банков кредит. 37 • Влог102 Правилен влог и неправилен влог. Банков влог. Влог в публичен склад. 38 • Изработка118 Обща характеристика и отграничения. Сключване и действие на договора за изработка. Особености на прекратяването на изработката. 39 • Мандатни отношения127 Поръчка. Комисионен договор. Спедиционен договор. 40 • Дружество145 Договор за гражданско дружество. Дружество със съучастие. Консорциум. 41 • Превоз155 Договор за превоз – обща характеристика и видове. Превозни документи. Задължения за страните. Отговорност. Застрахователно право 42 • Застраховки169 Понятие и видове. Имуществено застраховане. Застраховка “Гражданска отговорност”. Лични застраховки. Менителнично право 43 • Менителници и чекове210 Понятие, видове менителнични ефекти. Издаване, прехвърляне, предявяване и приемане. Менителнични искове и възражения. Правоотношения по чека. Издаване и плащане. Регресни права. Деликтно право 44 • Непозволено увреждане250 Обща характеристика. Отграничения. Генералният деликт. Отговорност за лични виновни действия. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани. Неоснователно обогатяване 45 • Неоснователно обогатяване275 Понятие и видове фактически състави. Понятието “основание” при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществуващо основание. Правни последици от неоснователното обогатяване. Авторско право 46 • Авторско право и сродните му права283 Използване на произведения. Защита на авторското право. Семейно право 47 • Брак317 Обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите. Имущественоправни режими. Брачен договор. 48 • Прекратяване на брака345 Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес. 49 • Произход и осиновяване370 Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването. 50 • Родителски права и задължения. Закрила на детето407 Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права. Наследствено право 51 • Наследяване и наследство444 Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между сънаследници. 52 • Наследяване по закон469 Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. 53 • Наследяване по завещание484 Завещание. Понятие. Видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част. 54 • Делба510 Понятие. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе. Поръчайте учебника  

Ключът към отлична подготовка

Учебниците по гражданскоправни науки на LawStore съдържат всичко, от което имате нужда за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит във всеки един университет в България.

Съдържанието е напълно съобразено с материала за държавния изпит.

Обемът на темите е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и пълнота.

Разгледайте:

Тема 35.
Наемни отношения ↗

По-бързо и лесно възприемане

Новаторското оформление Ви позволява да възприемате необходимия обем от информация с лекота и ефективност.

Текстът е организиран в система от заглавия и параграфи, които отразяват структурата, отношението и връзката между отделните правни институти.

Визуалната Ви памет е стимулирана от подзаглавия, точки и карета. Тези визуални акценти Ви помагат да запомните най-важните моменти във всяка тема и улесняват преговора на материята в последните дни преди изпита.

Всички тези компоненти изграждат единна функционална естетика, което позволява по-ясно, по-бързо и по-дълбоко възприемане на изложението.

Богатство от закон, теория и съдебна практика

Учебникът е изграден въз основа на внимателен и обстоен анализ и синтез от най-добрите съвременни и класически източници.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Систематиката и теоретичното съдържание са изградени въз основа на внимателен анализ и синтез на класическата и съвременната правна доктрина. В процеса на създаване на учебника са използвани 39 доктринални източника - учебни курсове, монографии, студии и статии. Нашият стремеж е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи или с постановки от съдебната практика на българските върховни юрисдикции.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

В основата на изложението стои актуалната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени всички необходими нормативни цитати от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговския закон (ТЗ), Семейния кодекс (СК), Закона за наследството (ЗН) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно и цялостно изложение.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. В учебника ще намерите цитирани над 500+ съдебни акта. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Богатата съдебна практика на Върховния касационен съд по индивидуални казуси дава допълнителни насоки по практическото приложение на разглежданите институти.

Прегледайте:

Използвана литература ↗

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

3 февруари 2020 г. 29 юли 2019 г. 14 януари 2019 г. 28 август 2018 г. 11 януари 2018 г. 21 август 2017 г. 12 януари 2017 г. 25 август 2016 г. 12 февруари 2016 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Гражданскоправни науки • Втора част

Четвърто издание © 2020

Цена: 32 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече