Актуализация на Гражданскоправни науки II част

11 януари 2018 • Резюме • Александра Атанасова

Към книгата

Актуализацията на Гражданскоправни науки II част © 2015 представя промените в гражданското, търговското и процесуалното законодателство в периода от 22 август 2017 г. до 11 януари 2018 г. Благодарение на електронните актуализации читателите на LawStore разполагат с най-актуалния източник за подготовка.

33 • Възмездно придобиване на права

Отразени са промените в Търговския закон във връзка с формата за продажба на дял в дружество с ограничена отговорност и търговско предприятие (чл. 15, ал. 2 и чл.129, ал. 3 ТЗ).

35 • Наемни отношения

С оглед на новоприетия Закон за Концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е преработена частта от въпроса, в която се разглеждат концесиите като вид наемни отношения.

37 • Влог

Допълнена е разпоредбата по отношение на влога в изпълнителния процес:

Член 470 ГПК

(1) Ако длъжникът откаже да приеме за пазене вещта или ако съдебният изпълнител прецени, че тя не трябва да се остави у него, вещта се изземва от съдебния изпълнител и се дава за пазене на взискателя или на пазач, назначен от съдебния изпълнител.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато длъжникът е редовно призован за описа, но не присъства на него.

(3) Пазачът се избира с оглед на личността му, както и на естеството на вещта, и на мястото, където тя се намира или ще се съхранява.

(4) Вещта се предава за пазене срещу подпис.

Актуализации 2015 – 2018 г.

Всички читатели получават и пълна актуализация на учебника от 1 август 2015 г. до 11 януари 2018 г. Актуализациите отразяват по систематичен начин релевантните промени в гражданското и търговското право, включително и всички нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

Х