Х

Гражданскоправни науки • Втора част

Учебник / Помагало © 2015 • Атанас Атанасов • Александра Атанасова Доставка от 19 октомври

30.00 лв.

С безплатна доставка
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
98.00 лв.

Фокус

Държавен изпит

Материя

Облигационно право • Особена част
Търговски сделки
Авторско право
Застрахователно право
Семейно право
Наследствено право

Книжно издание

LawStore © 1 август 2015 г.
Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

Актуализация

21 август 2017 г.
Актуализацията се изпраща в електронна форма на e-mail, посочен при поръчка.

Обем

462 страници (формат JIS B5)

Съдържание

Пълно, точно и ясно

"Гражданскоправни науки • Втора част • Теми 33 – 54” разглежда цялостно и систематично въпросите на отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения, включени във втората част от актуалния конспект за държавния изпит.

Вижте съдържанието ▼ Скрийте съдържанието ▲

Съдържание 33 • Възмездно придобиване на права6 Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача при евикция и за недостатъци. Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на стоки. Договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. 34 • Дарение и спонсорство46 Понятие. Отграничения. Видове. Сключване и форма на договора. Тежест при дарението. Отмяна на дарението. Спонсорство. 35 • Наемни отношения56 Договор за наем. Пренаемане. Прекратяване на наемното отношение. Лизинг – понятие и видове. 36 • Заем74 Заем за послужване. Заем за потребление. Банков кредит. 37 • Влог88 Правилен влог и неправилен влог. Банков влог. Влог в публичен склад. 38 • Изработка102 Обща характеристика и отграничения. Сключване и действие на договора за изработка. Особености на прекратяването на изработката. 39 • Мандатни отношения110 Поръчка. Комисионен договор. Спедиционен договор. 40 • Дружество126 Договор за гражданско дружество. Дружество със съучастие. Консорциум. 41 • Превоз136 Договор за превоз – обща характеристика и видове. Превозни документи. Задължения за страните. Отговорност. 42 • Застраховки148 Понятие и видове. Имуществено застраховане. Застраховка “Гражданска отговорност”. Лични застраховки. 43 • Менителници и чекове180 Понятие, видове менителнични ефекти. Издаване, прехвърляне, предявяване и приемане. Менителнични искове и възражения. Правоотношения по чека. Издаване и плащане. Регресни права. 44 • Непозволено увреждане214 Обща характеристика. Отграничения. Генералният деликт. Отговорност за лични виновни действия. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани. 45 • Неоснователно обогатяване236 Понятие и видове фактически състави. Понятието “основание” при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществуващо основание. Правни последици от неоснователното обогатяване. 46 • Авторско право и сродните му права244 Използване на произведения. Защита на авторското право. 47 • Брак272 Обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите. Имущественоправни режими. Брачен договор. 48 • Прекратяване на брака296 Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес. 49 • Произход и осиновяване318 Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването. 50 • Родителски права и задължения. Закрила на детето350 Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права. 51 • Наследяване и наследство382 Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между сънаследници. 52 • Наследяване по закон404 Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. 53 • Наследяване по завещание418 Завещание. Понятие. Видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част. 54 • Делба442 Понятие. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе.  

Фокус & Изчерпателност

Ключът към отлична подготовка

Учебниците по гражданскоправни науки на LawStore съдържат всичко, от което имате нужда за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит във всеки един университет в България.

Съдържанието е съобразено и следва плътно конспекта за държавния изпит.

Обемът на темите е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и пълнота.

Убедете се сами:

Тема 35 • Наемни отношения

Систематика & Оформление

По-бързо и лесно възприемане

Новаторското оформление Ви позволява да възприемате необходимия обем от информация с лекота и ефективност.

Текстът е организиран в система от заглавия и параграфи, които отразяват структурата, отношението и връзката между отделните правни институти.

Визуалната Ви памет е стимулирана от подзаглавия, точки и карета. Тези визуални акценти Ви помагат да запомните най-важните моменти във всяка тема и улесняват преговора на материята в последните дни преди изпита.

Всички тези компоненти изграждат единна функционална естетика, което позволява по-ясно, по-бързо и по-дълбоко възприемане на изложението.

Източници

Богатство от закон, теория и съдебна практика

“Гражданскоправни науки • Втора част” е изграден въз основа на внимателен и обстоен анализ и синтез от най-добрите съвременни и класически източници.

Релевантните към всяка тема теоретични положения, съдебна практика и нормативна уредба са систематизирани, така че да осигурят последователност и пълнота на изложението.

Разгледайте:

Използвана литература

Актуализация

Актуални цели 2 години от закупуването

Учебниците по гражданскоправни науки на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори. Работим неуморно, за да Ви предоставим своевременно точната и коректна информация в динамично развиващия се свят на правото.

Тъй като нашата цел е да черпите от този интелектуален труд в своята подготовка, изготвяме текущи актуализации на книгите, които изпращаме на електронната Ви поща. Тази услуга предоставяме на своите читатели напълно безплатно!

Актуализациите представляват електронни текстове във формата на учебниците ни. Това ги прави изключително лесни за нанасяне.

Те съдържат всички промени и изменения в съдържанието, релевантни към изпитната материя.

Гражданскоправни науки II част

Цена 30 лв.

Безплатна доставка до офис на куриер

Поръчай

Безплатна доставка до офис на Еконт