Гражданскоправни науки ∙ Втора част

Учебник / Помагало © 2015 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова Доставка от 19 октомври
30.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
99.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит

Σ

Материя

Облигационно право • Особена част
Търговски сделки
Авторско право
Застрахователно право
Семейно и наследствено право

     

Обем

22 теми • 462 страници (формат JIS B5)

Второ издание

1 август 2015 г.

ϟ

Актуализация

11 януари 2018 г. Актуализациите се изпращат в електронна форма на e-mail, посочен при поръчка.

Пълно, точно и ясно

Учебникът разглежда цялостно и систематично въпросите на отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения, включени във втората част от актуалния конспект за държавния изпит.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание 33 • Възмездно придобиване на права6 Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача при евикция и за недостатъци. Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на стоки. Договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. 34 • Дарение и спонсорство46 Понятие. Отграничения. Видове. Сключване и форма на договора. Тежест при дарението. Отмяна на дарението. Спонсорство. 35 • Наемни отношения56 Договор за наем. Пренаемане. Прекратяване на наемното отношение. Лизинг – понятие и видове. 36 • Заем74 Заем за послужване. Заем за потребление. Банков кредит. 37 • Влог88 Правилен влог и неправилен влог. Банков влог. Влог в публичен склад. 38 • Изработка102 Обща характеристика и отграничения. Сключване и действие на договора за изработка. Особености на прекратяването на изработката. 39 • Мандатни отношения110 Поръчка. Комисионен договор. Спедиционен договор. 40 • Дружество126 Договор за гражданско дружество. Дружество със съучастие. Консорциум. 41 • Превоз136 Договор за превоз – обща характеристика и видове. Превозни документи. Задължения за страните. Отговорност. 42 • Застраховки148 Понятие и видове. Имуществено застраховане. Застраховка “Гражданска отговорност”. Лични застраховки. 43 • Менителници и чекове180 Понятие, видове менителнични ефекти. Издаване, прехвърляне, предявяване и приемане. Менителнични искове и възражения. Правоотношения по чека. Издаване и плащане. Регресни права. 44 • Непозволено увреждане214 Обща характеристика. Отграничения. Генералният деликт. Отговорност за лични виновни действия. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани. 45 • Неоснователно обогатяване236 Понятие и видове фактически състави. Понятието “основание” при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществуващо основание. Правни последици от неоснователното обогатяване. 46 • Авторско право и сродните му права244 Използване на произведения. Защита на авторското право. 47 • Брак272 Обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите. Имущественоправни режими. Брачен договор. 48 • Прекратяване на брака296 Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес. 49 • Произход и осиновяване318 Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването. 50 • Родителски права и задължения. Закрила на детето350 Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права. 51 • Наследяване и наследство382 Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между сънаследници. 52 • Наследяване по закон404 Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон. 53 • Наследяване по завещание418 Завещание. Понятие. Видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част. 54 • Делба442 Понятие. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе.  

Ключът към отлична подготовка

Учебниците по гражданскоправни науки на LawStore съдържат всичко, от което имате нужда за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит във всеки един университет в България.

Съдържанието е съобразено и следва плътно конспекта за държавния изпит.

Обемът на темите е оптимизиран между стремежа към целесъобразност и пълнота.

Разгледайте:

Тема 35. Наемни отношения ↗

По-бързо и лесно възприемане

Новаторското оформление Ви позволява да възприемате необходимия обем от информация с лекота и ефективност.

Текстът е организиран в система от заглавия и параграфи, които отразяват структурата, отношението и връзката между отделните правни институти.

Визуалната Ви памет е стимулирана от подзаглавия, точки и карета. Тези визуални акценти Ви помагат да запомните най-важните моменти във всяка тема и улесняват преговора на материята в последните дни преди изпита.

Всички тези компоненти изграждат единна функционална естетика, което позволява по-ясно, по-бързо и по-дълбоко възприемане на изложението.

Богатство от закон, теория и съдебна практика

Учебникът е изграден въз основа на внимателен и обстоен анализ и синтез от най-добрите съвременни и класически източници.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Систематиката и теоретичното съдържание са изградени въз основа на внимателен анализ и синтез на класическата и съвременната правна доктрина.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

В основата на изложението стои актуалната нормативна уредба.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Богатата съдебна практика на Върховния касационен съд по индивидуални казуси дава допълнителни насоки по практическото приложение на разглежданите институти.

Разгледайте

Използвана литература ↗

Актуализации

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Гражданскоправни науки

Втора част © 2015

Цена 30.00

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече