Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация на Гражданскоправни науки I част

5 януари 2018 • Резюме • Александра Атанасова

Към книгата

На всички читатели на Гражданскоправни науки I © 2015 е изпратена най-новата актуализация. Актуализацията е посветена на промените в гражданското и търговското законодателство към 5 януари 2018 г. Отразили сме и постановките на Тълкувателно решение № 4 по тълк. д. 4/2015 от 6 ноември 2017, ОСГК, ВКС.

3 • Физически лица

Уредена е изрично възможност на поставените под ограничено запрещение лица самостоятелно да поискат отмяна на запрещението, когато причините за него са отпаднали (чл. 340, ал. 2 ГПК).

8 • Дружество с ограничена отговорност

Въведено е ново условие за прехвърляне на дружествен дял – да бъдат изплатени изискуемите трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите в дружеството (чл. 129, ал. 1 ТЗ).

10 • Обекти на правоотношенията

Съгласно новите изисквания в Търговския закон за прехвърляне на търговско предприятие, в което има наети работници и служители, отчуждителят трябва да е изплатил изискуемите трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски, освен ако не е уговорено те да бъдат изплатени от приобретателя и последният не ги изплати (чл. 15, ал. 4-5 ТЗ).

11 • Придобиване и изгубване на права

Отразена е промяната в Кодекса на труда във връзка с възлагане на концесия на предприятието.

Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата – предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията (чл. 123а КТ).

12 • Правни сделки. Търговски сделки

Цялото съдържание на подточката, която касае електронния документ и електронния подпис, е обновено с оглед промените в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) и предприетите мерки по приложението на Регламент (ЕС) № 910/2014.

20 • Защита на вещните права

Във връзка с разясненията по негаторния иск на Тълкувателно решение № 4/2015 от 6 ноември 2017 г., ОСГК, ВКС по темата е обособена нова подточка. В нея се разглежда предмета на делото при негаторния иск. Обръща се внимание, че правото на собственост има преюдициално значение за основателността на негаторния иск, но то остава извън предмета на делото.

23 • Договорът

В светлината на последните промени в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) е преразгледано и са внесени необходимите промени в съдържанието на точката, която разглежда сключването на договор чрез електронни средства.

30 • Защита на кредитора

Отразено е изменението в член 136 ЗЗД.

Член 136 ЗЗД

(1) Ползват се с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени следните вземания:

1. вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл. чл. 134 и 135 - от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски;

2. вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство - от стойността на този имот или на моторното превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания възнаграждения, лихви и неустойки по концесионни договори;

3. вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти;

4. вземанията, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържаните имоти; ако това вземане произтича от разноски за запазване или подобрение на задържания имот, то се удовлетворява преди вземанията по т. 3;

5. вземанията на работници и служащи, произтичащи от трудови отношения, и вземанията за издръжка;

6. вземанията на държавата, освен тия за глоби;

(2) Вземанията по т. 5 и 6 се удовлетворяват предпочтително от цялото имущество на длъжника.

(3) Вземания с еднакъв ред се удовлетворяват съразмерно.

(4) Освен присъдените лихви, правото на предпочтително удовлетворение обхваща лихвите, изтекли след започване на принудителното изпълнение, както и лихвите за годината, която го предхожда.

Х