Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност през 2019 г.

януари 2019 г. • Александра Атанасова

С промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 г. беше предвиден нов формат и ред за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Във връзка с преходния режим, който е в сила понастоящем, направихме специално проучване на нормативната уредба и се допитахме до Министерство на правосъдието.

Ред за провеждане на изпита през 2019 г.

Съгласно изричната разпоредба на Закона за съдебната власт редът за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност се урежда в наредба, издадена от Министъра на правосъдието (чл. 297а ЗСВ).

Към момента все още не е приета наредба, която да урежда новия формат и ред.

Поради това:

Стажант-юристите, постъпили на стаж до влизането в сила на нова наредба, ще полагат изпита при досегашните условия и ред (§ 214 ЗСВ).

Очаква се новата наредба, която все още е на етап „проект“, да влезе в сила на 1 януари 2020 г. Според текста на проекта стажът ще се провежда по реда на новата наредба от 1 януари 2020 г., като новият формат на изпита ще се прилага само за стажант-юристите, провели стажа по новия ред. Това означава, че ако стажант-юристът е започнал стажа преди влизане в сила на новата наредба, ще полага изпита по досегашния ред.

Със заповед на Министъра на правосъдието са насрочени и новите дати за провеждане на изпита за всеки месец от 2019 г.

Дати за изпита през 2019 г. Скрийте датите за изпита

17 и 18 януари 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 21.12.2018 г. (включително).
14 и 15 февруари 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.01.2019 г. (включително).
14 и 15 март 2019 г. 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 15.02.2019 г. (включително).
18 и 19 април 2019 г. 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 22.03.2019 г. (включително).
16 и 17 май 2019 г. 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.04.2019 г. (включително).
13 и 14 юни 2019 г. 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.05.2019 г. (включително).
11 и 12 юли 2019 г. 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.06.2019 г. (включително).
15 и 16 август 2019 г. 2019 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.07.2019 г. (включително).

Конспект

Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се провежда по конспект, утвърден от министъра на правосъдието.

За момента конспектът за изпита остава непроменен.

Въпросите обхващат материя относно основните функции на органите на съдебната власт, организацията на дейността им, формата и съдържанието на постановяваните актове.

Конспект [PDF]

Как протича изпитът

Изпитът е устен и се провежда пред тричленна комисия.

Стажант-юристът изтегля въпрос от конспекта, по който говори. Комисията може да задава допълнителни въпроси по изтеглената или по други теми от конспекта.

По време на изпита не могат да се ползват нормативни актове или други писмени материали.

Оценката от изпита е "издържал" или "неиздържал".

В 1-месечен срок от успешното му полагане се издава удостоверение за юридическа правоспособност.

Подготовка

Изпитан източник за подготовка и успешно полагане на изпита е помагалото „Юридическа правоспособност“ на LawStore.

Учебникът съдържа ясно и систематично изложение по всяка тема от актуалния конспект.

Темите са съставени специално с оглед на целите, формата и изискванията за изпита.

Комплимент към помагалото са 2 години актуализация на съдържанието по e-mail. Актуализациите са особено полезни при съществени промени в нормативните актове за изпита, каквито са Закона за съдебната власт, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Екипът на LawStore Ви пожелава успешна подготовка!

Х