Х

Актуализация на • Гражданскоправни науки • Втора част

25 август 2016 – Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията обхваща относимите промени в гражданското и търговското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 24 август 2016 г.

Тема 33. Възмездно придобиване на права

III. Международна продажба на стоки

Допълнение към определението на договора за международна продажба на стоки.

Тема 41. Превоз

I. Превози

Отразена е промяна в Закона за гражданското въздухоплаване, която се отнася до правото на пътника да направи едностранен отказ от договора за превоз.

Тема 47. Брак

III. Имуществени отношения между съпрузите

Споровете относно управлението на вещ от общото имущество се разглеждат по реда на споровете при обикновената съсобственост по Закона за собствеността (чл. 32, ал. 2 ЗС).

Според Тълкувателно решение № 5 от 24 юни 2016 г. по тълк. д. № 5 от 2014 г., ОСГК при фактическа раздяла по същия ред лишеният от правото на ползване съпруг може да търси обезщетение от ползващия общата вещ изцяло или над правата си.

Тема 53. Наследяване по завещание

8. Недействителност на завещанието

Направени са допълнителни разяснения относно позоваването и прогласяването на нищожността на завещанието.

Отразени са постановките на Тълкувателно решение № 4 от 14 март 2016 г. по тълк. д. № 4 от 2014 г., ОСГК.

Според задължителното тълкуване на ВКС искът за установяване нищожността на завещанието е оценяем. Цената на иска се формира от стойността на завещаното имущество.

Когато завещателното разпореждане има за предмет вещни права върху конкретен имот, цената на иска се определя от размерите на данъчната оценка, а ако няма такава - от пазарната цена (по чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК).

Когато завещанието е универсално, при завеждане на делото цената на този иск се определя приблизително от съда (по чл. 70, ал. 3 ГПК.)

Държавната такса по този род искове се определя съгласно върху една четвърт от цената на иска (чл. 71, ал. 2 ГПК).