Наказателноправни науки
Първа част

Учебник © 2019 ∙ Атанас Атанасов ∙ Гергана Антонова ∙ ISBN 978-619-7394-12-2
34.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
66.00 лв. ✓
Σ

Материя

Наказателно право – Обща част
Наказателно право – Особена част

     

Обем

41 теми
556 страници

Шесто издание

21 октомври 2019 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Наказателно право

"Наказателноправни науки • I част” разглежда цялостно и систематично въпросите по наказателно право обща и особена част, включени в материала
за държавния изпит.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 1 • Наказателно право11 Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука. 2 • Действие на наказателния закон22 Действие на наказателния закон по време. Действие на най-благоприятния закон. Действие на наказателния закон по място – принципи. 3 • Наказателноотговорни лица28 Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост. Принудителни медицински мерки. 4 • Непълнолетни лица38 Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните лица. 5 • Престъпление49 Понятие за престъплението – обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка. 6 • Обществена опасност и противоправност на деянието63 Обществена опасност. Oбстоятелства, изключващи обществената опасност. Противоправност. Oбстоятелства, които изключват противоправността. 7 • Вина76 Същност и определение за вина. Форми на вината. 8 • Умисъл80 Същност и определение на умисъла. Пряк и евентуален умисъл. Други видове умисъл. 9 • Непредпазливост. Изключващи вината обстоятелства84 Непредпазливост – форми и наказуемост. Фактическа грешка. Случайно деяние. Изпълнение на неправомерна служебна заповед. 10 • Стадии на умишленото престъпление92 Довършено престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от опит. Наказуемост на приготовлението и опита. 11 • Съучастие в престъпление100 Понятие. Основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост. 12 • Усложнена престъпна дейност115 Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъпления– продължавано престъпление, съставно престъпление и други. 13 • Съвкупност от престъпления124 Понятие. Видове – реална съвкупност и идеална съвкупност. Наказуемост при съвкупност от престъпления. 14 • Рецидив129 Понятие. Общ рецидив. Повторност. Опасен рецидив. 15 • Наказание135 Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание. 16 • Система на наказанията144 Обща характеристика. Тенденции в развитието на наказателната система. 17 • Лишаване от свобода. Доживотен затвор149 Наказанието лишаване от свобода – обща характеристика, различие от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода. Доживотен затвор. 18 • Наказания без лишаване от свобода159 Значение. Видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода. 19 • Определяне на наказанието169 Принципи при определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. 20 • Освобождаване от изтърпяване на наказанието176 Обща характеристика и значение. Видове. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване. Помилване – същност, разлика от амнистията. 21 • Освобождаване от наказателна отговорност183 Обща характеристика и значение. Особености при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни. 22 • Давност. Aмнистия. Реабилитация190 Погасяване на наказателното преследване и изпълнението на наложеното наказание. Давност – понятие и видове. Aмнистия – понятие и видове. Реабилитация – понятие и видове. Особена част 23 • Измяна. Предателство и шпионство203 Измяна. Участие в опит за преврат, в бунт и във въоръжено въстание. Други престъпления с противодържавна цел. Предателски престъпления. Шпионски престъпления. 24 • Диверсия и вредителство. Тероризъм219 Престъпленията против икономическата основа на държавата. Диверсия. Вредителство. Тероризъм. Организирана престъпна дейност против републиката. 25 • Престъпления против живота231 Убийство – видове, състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт. 26 • Престъпления против здравето254 Обща характеристика. Телесни повреди – видове и състави. Заразяване другиго с венерическа болест. 27 • Престъпления против честта. Разврат. Трафик на хора272 Обида. Клевета. Разврат. Блудство. Престъпни съвкупления. Отвличане с цел разврат. Престъпни хомосексуални действия. Престъпления против половия морал. Трафик на хора. 28 • Престъпления против правата на гражданите318 Престъпления против равенството на гражданите. Престъпления политически права. Нарушаване неприкосновеността на жилището и на кореспонденцията. Престъпления против трудовите права. Престъпления против интелектуалната собственост. 29 • Кражба348 Престъпления против собствеността. Обща характеристика на кражбата. Отграничаване от грабеж и обсебване. Състави на кражбата. 30 • Грабеж364 Обща характеристика. Отношение към кражбата и изнудването. Състави на грабеж. 31 • Длъжностно присвояване и обсебване373 Обща характеристика. Длъжностно присвояване - състави. Обсебване – състави. Други престъпни присвоявания. 32 • Измама, документна измама и вещно укривателство383 Измама. Обща характеристика. Активна и пасивна измама. Документна измама. Вещно укривателство. 33 • Общи стопански престъпления. Престъпления против кредиторите395 Обща характеристика. Безстопанственост. Сключване на неизгодна сделка. Други. Престъпления против кредиторите. 34 • Престъпления против финансовата система408 Обща характеристика. Изпиране на пари. Нецелева употреба на финансови средства. Укриване на данъци. Укриване на осигурителни вноски. Други престъпления по тази глава. 35 • Престъпления по служба422 Обща характеристика. Общо престъпление по служба. Злоупотреба със служебно положение. Издаване на служебна тайна и информация. Допустителство към служебно престъпление. Други престъпления по този раздел. 36 • Престъпления против правосъдието432 Набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието. 37 • Подкуп449 Обща характеристика. Пасивен подкуп. Активен подкуп. Търговия с влияние. Посредничество при подкуп. Провокация към подкуп. Изключване на наказуемостта при подкуп. 38 • Документни престъпления465 Обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране – основни особености, състави. Други документни престъпления. 39 • Престъпления против обществения ред484 Престъпление против реда и общественото спокойствие – обща характеристика и система. Хулиганство и самоуправство. 40 • Общоопасни престъпления495 Система и видове общоопасни престъпления. Престъпления, извършени по общоопасен начин и с общоопасни средства. Престъпления против транспорта. 41 • Престъпления против народното здраве и околната среда523 Престъпления против народното здраве. Престъпления против околната среда. Престъпления, свързани с наркотици. Поръчайте учебника  

Фокус & Изчерпателност

Както всяко издание на LawStore, учебникът е отличен източник за подготовка по наказателноправни науки.

Структурата на книгата следва конспекта за държавния изпит. В същото време тя е подходяща за всеки, който желае да вникне в материята на наказателното право.

Обемът на всяка развита тема е балансиран между стремежа за пълнота и идеята за фокус и целенасоченост.

Разгледайте:

Тема 1.
Наказателно право ↗

Систематика & Оформление

Специалното оформление на текста следва логическата последователност на изложението. То позволява по-бързо и целенасочено усвояване на материята.

Оформлението ясно отграничава дефинициите, теоретичните положения, нормативната уредба и съдебната практика. В същото време изложението по всяка тема е изчерпателно, логично и последователно.

Системата от заглавия, подзаглавия, точки и карета предоставя визуални акценти на най-важното по всяка тема.

Източници

Учебникът концентрира най-важните положения от правната доктрина, актуалната нормативна уредба, задължителната и трайната съдебна практика.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата се основава на задълбочено проучване на класическата и съвременната наказателноправна доктрина. В процеса на създаването ù са прегледани и цитирани 29 от водещите учебни курсове и монографии в наказателното право, както и редица класически и съвременни студии и статии. Нашият стремеж е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи или с постановки от съдебната практика на българските върховни юрисдикции. Обширното изследване дава на читателя цялостен теоретичен контекст и възможност за по-задълбочено разбиране на изпитната материя.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Всяка тема в книгата инкорпорира пряко релевантната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени всички необходими нормативни цитати от Конституцията на Република България (КРБ), Наказателния кодекс (НК), Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно и цялостно изложение.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Използваната съдебна практика дава ценен поглед към практическото приложение на разгледаните институти. Така читателят може да направи връзка между теоретичната основа, нормативната уредба и прилагането ù от съдилищата. В учебника ще намерите цитирани над 800+ съдебни акта. Отразени са постановките от задължителната практика на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния съд (ВС), съдържащи се в тълкувателните решения и постановления. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. На съответните систематични места е поместена и релевантна практика на Конституционния съд (КС).

Актуализация®

Наказателното право се развива под въздействие на съвременните тенденции в държавната политика, европейската хармонизация и международните стандарти.

Електронните актуализации на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка. По този начин високата стойност на съдържанието се запазва и надгражда в продължение на години.

18 септември 2019 г. 1 март 2019 г. 14 февруари 2019 г. 21 септември 2018 г. 28 февруари 2018 г. 18 октомври 2017 г. 24 април 2017 г. 13 февруари 2017 г. 8 октомври 2016 г. 8 юни 2016 г. 20 октомври 2015 г. 1 октомври 2014 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Наказателноправни науки

I. Наказателно право

Цена 34 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за уебника, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече