Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Гражданскоправни науки
Трета част

Учебник © 2022 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-28-3 Доставка от 11 юли 2022 г.
40.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
120.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит по гражданскоправни науки (ГПН) Учебникът е подходящ и за семестриална подготовка по гражданско процесуално право.

Σ

Материя

Граждански процес
Търговска несъстоятелност

     

Обем

32 теми
672 страници

Шесто издание

9 юли 2022 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Актуалният и систематичен граждански процес

Учебникът представя гражданския процес по целенасочен начин, така че да усвоите материала за държавния изпит цялостно, систематично и трайно.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Основни начала 58 • Oсновни начала на гражданския процес 11 Същност, видове, система. Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в различните производства и отделните техни фази. Исков процес 59 • Страни и представителство в исковия процес 36 Страни в исковото производство – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално представителство. 60 • Иск 53 Иск и право на иск. Същност на иска. Характеристика и съдържание на правото на иска. Процесуални предпоставки. Видове искове. 61 • Подведомственост и подсъдност 78 Понятия за подведомственост и подсъдност. Родова, местна и функционална подсъдност. Правно значение на подведомствеността и подсъдността. 62 • Предявяване на иска 99 Предявяване на иска. Искова молба и проверка на редовността. Правни последици от предявяването на иска. Предмет на делото. Основание и петитум. Правна квалификация. Частичен иск. 63 • Разглеждане на делото 119 Съдебни заседания. Разглеждане на делото. Спиране и прекратяване на делото. 64 • Усложнения във връзка със страните 142 Другарство – понятие и видове. Особености на съдебното решение при наличието на другарство и последиците при обжалването му. Встъпване и привличане. Главно встъпване. 65 • Обективно съединяване на искове 159 Обективно съединяване на искове – понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебно решение при обективно съединяване на искове. 66 • Доказване 176 Доказване в исковия процес. Понятие и видове доказване. Предмет и обхват на доказване. Тежест на доказване. 67 • Доказателствени средства 189 Понятие и видове. Обяснения на страните. Свидетелски показания и ограниченията им. Писмени доказателства, тяхната доказателствена сила и оспорване. Веществени доказателства. Вещи лица. 68 • Разпореждане с иска 221 Оттегляне и отказ от иск. Изменение на иска. Съдебна спогодба. 69 • Съдебни актове 239 Обща класификация. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решение. Постановяване и стабилитет на съдебното решение. 70 • Видове решения 258 Обща класификация. Решение при признание на иска. Неприсъствено решение. 71 • Правни последици на съдебното решение 268 Сила на пресъдено нещо. Конститутивно действие. Изпълнителна сила. 72 • Поправяне, тълкуване и допълване на решението 285 Пороци на решението, отстраними от постановилия го съд. Поправка на очевидна фактическа грешка. Тълкуване на неясно решение. Допълване на непълно решение. 73 • Нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения 293 Обща постановка. Нищожни съдебни решения. Недопустими съдебни решения. Неправилни съдебни решения. Съдебни решения при симулативен процес. 74 • Въззивно обжалване 301 Правото на въззивна жалба и неговото упражняване. Насрещна жалба. Производство. Решения по жалбата. 75 • Касационно обжалване 324 Обща характеристика. Формални ограничения на допустимостта на касационното обжалване (чл. 280, ал. 3 ГПК). Селектиране на касационните жалби: критерии за прилагане на селективния способ за очертаване приложното поле на касационното производство. 76 • Касационни основания и касационно производство 333 Касационни основания. Особености на производството пред касационната инстанция при първо и второ по ред разглеждане на делото от тази инстанция. 77 • Oтмяна на влезли в сила решения 352 Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303 ГПК. Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството. Основания. Производство и последици на решението на ВКС. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице (чл. 304 ГПК). 78 • Oсобени искови производства 369 Производство по търговски спорове. Производство по колективни искове. Бързо производство. Изпълнителен процес 79 • Индивидуално принудително изпълнение 392 Понятие. Право на принудително изпълнение и неговата характеристика. Изпълняемо право. Изпълнителен лист. Органи на принудителното изпълнение, страни и участници в изпълнителния процес. Изпълнителни основания. 80 • Заповедно производство 426 Обща характеристика. Производство по издаване на заповед за изпълнение. Производство по издаване на заповед за незабавно изпълнение. Защита в заповедното производство. 81 • Изпълнение на парични притезания 444 Способи за принудително изпълнение на парични притезания. Изпълнение върху недвижим имот. Изпълнение върху движима вещ, вземания, ценни книги, дял от търговско дружество, обособена част от предприятие и върху права на индустриалната собственост. 82 • Изпълнение на непарични задължения 484 Способи за принудително изпълнение на непарични задължения. Предаване на движима вещ. Въвод във владение. Изпълнение на заместими и незаместими престации. Изпълнение на задължение за бездействие. Изпълнение на задължение за предаване на дете. 83 • Защита в изпълнителния процес 492 Защита на длъжника, взискателя, наддавача и на трети лица в изпълнителния процес при процесуална и материалноправна незаконосъобразност на процеса. Имуществената отговорност по чл. 441 от Гражданския процесуален кодекс. 84 • Tърговска несъстоятелност 510 Обща характеристика на производството по несъстоятелност. Решение за откриване на производството. Последици. Попълване на масата на несъстоятелността. Предявяване, приемане и оспорване на вземанията. Органи в производството по несъстоятелност. Компетентност. 85 • Оздравително производство 554 Oздравяване на предприятието. План за оздравяване. Съдържание. Легитимация и срок за предявяване. Разглеждане и приемане на плана от събранието на кредиторите. Утвърждаване на оздравителния план от съда. Последици. Прекратяване на производството при утвърден от съда оздравителен план. Възобновяване на производството при неизпълнение на утвърдения план. 86 • Обявяване в несъстоятелност 568 Решение за обявяване в несъстоятелност. Осребряване и разпределение на осребреното имущество. Приключване на производството по несъстоятелност. Възобновяване. Обезпечителен процес 87 • Обезпечителен процес 590 Понятие. Цел и функции на обезпечаването на иска. Обезпечаването на бъдещ и на предявен иск. Развитие и приключване на производството. Охранителни производства 88 • Охранителни производства 611 Характеристика и общи правила. Нотариални производства. Регистърно производство. Арбитраж 89 • Арбитраж 646 Понятие и характеристика. Видове арбитраж. Арбитражно споразумение. Арбитражно производство. Изпълняемост на арбитражните решения. Признаване и отмяна на арбитражни решения. Поръчайте учебника  

Учете разбираемо и подредено

С този учебник ще придобиете по ясен и структуриран начин всички необходими знания за принципите и производствата, които формират българския граждански процес.

Учебникът въвежда постепенно в стройната система на процесуалната дейност по начин, който ще Ви позволи да усвоите материала пълно и задълбочено.

Всяка тема съдържа необходимите теоретични постановки, нормативна уредба и съдебна практика, обединени в систематично и последователно изложение.

Разгледайте:

Тема 59.
Страни и представителство в исковия процес ↗

Придобийте трайни знания

Най-добрата юридическа подготовка се основава на систематични знания.

Всяка тема в учебника на LawStore има обмислена структура, изведени определения и актуален нормативен текст. Визуални акценти подчертават най-важното съдържание.

Ясният език, последователното изложение и специалното оформление улесняват запомнянето и възпроизвеждането на материала. Не са използвани съкращения на думи и излишни препращания.

Солидна основа за Вашата подготовка

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да се справите успешно с казуса, да говорите уверено и да се справите умело с допълнителните въпроси на изпитната комисия.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата съставлява пресечна точка между класическите и съвременните научни трудове на българските процесуалисти. То е съобразено както с учебните курсове, така и с актуалните монографии, статии и коментари.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Основа на всяка тема е актуалният текст на закона. Пряко инкорпорирани са всички ключови разпоредби на Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон (за производството по несъстоятелност), Закона за международния търговски арбитраж и др. По този начин Вие ще учите направо от източника, без да е необходим паралелен прочит на закона.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

В учебника са цитирани над 900+ съдебни акта от съдебната практика на българските върховни юрисдикции. По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Богатата теоретична и нормативна основа е подплатена, аргументирана и доразвита със съдебната практика по граждански и търговски дела, постановена от Върховния касационен съд по реда на чл. 290 ГПК. В тези решения, наред с разглеждане на конкретните индивидуални казуси, ВКС прави ценни разяснения по различни правни въпроси от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Актуализация®

Актуализациите са уникална услуга и запазена марка на LawStore, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

В продължение на 2 години от покупката ще следим и ще Ви изпращаме по e-mail в удобен електронен формат всички релевантни промени в нормативната уредба и задължителната съдебна практика.

Съдържанието на най-новото издание на учебника е напълно актуално към 9 юли 2022 г.

9 юли 2022 г. 30 май 2022 г. 26 април 2021 г. 15 септември 2020 г. 9 януари 2020 г. 31 август 2019 г. 21 януари 2019 г. 5 септември 2018 г. 1 февруари 2018 г. 7 септември 2017 г. 4 февруари 2017 г. 20 януари 2017 г. 29 август 2016 г. 12 февруари 2016 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации от нашия екип.

Гражданскоправни науки

III. Граждански процес

Цена 40 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram